Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 07:02

Karta obstarávania #MK/A/2020/17849
Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Dargovských hrdinov

Informácie

ID zákazky
8775
Názov predmetu
Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Dargovských hrdinov
Číslo spisu
MK/A/2020/17849
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
162 340,50 EUR
Hlavný CPV
45233253-7 - Práce vrchnej stavby chodníkov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Stavebné práce na lokálnom a súvislom odstránení poškodených živičných krytov, lokálnom vyspravení/obnove podkladových vrstiev, oprave obrubníkov, položení nových živičných vrstiev a súvisiace stavebné práce v rozsahu podľa prílohy výzvy č. 2.2 vrátane súvisiacich služieb, dodávok stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a činností nevyhnutných pre riadne a včasné odovzdanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh, a to na základe písomných objednávok vystavených verejným obstarávateľom počas platnosti rámcovej dohody. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve a v prílohách výzvy č. 2 - č. 2.2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.09.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419818

Dokumenty