Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:49

Karta obstarávania #042/2020/VO - §117
Nákup výpočtovej techniky a ostatného príslušenstva pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
8810
Názov predmetu
Nákup výpočtovej techniky a ostatného príslušenstva pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
042/2020/VO - §117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
21 700,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup výpočtovej techniky a ostatného príslušenstva podľa Prílohy č.1 _ Zoznam tovaru _ cenová ponuka na obdobie 12 mesiacov resp. do vyčerpania finančného limitu 21 700,00 € bez DPH podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva. Záväzný Návrh kúpnej zmluvy je Prílohou č. 3 tejto Výzvy.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty