Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 18:44

Karta obstarávania #2020-90
Technické a emisné kontroly nákladných vozidiel

Informácie

ID zákazky
9228
Názov predmetu
Technické a emisné kontroly nákladných vozidiel
Číslo spisu
2020-90
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
13 100,00 EUR
Hlavný CPV
71356100-9 - Technická kontrola
Doplňujúci CPV
71631200-2 - Technická inšpekcia automobilov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonanie pravidelných a opakovaných technických kontrol (ďalej len TK) cestných motorových vozidiel a emisných kontrol (ďalej len EK) cestných motorových vozidiel podľa potrieb verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o prevádzke vozidiel“), vyhláškou MDaV SR č. 137/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly, a vyhláškou MDaV SR č. 138/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2020 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.10.2020 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.olo.sk/zverejnovanie-informacii/obstaravanie/

Dokumenty