Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 21:14

Karta obstarávania #2020-103
Revízie a servis plynových kotolní

Informácie

ID zákazky
9251
Názov predmetu
Revízie a servis plynových kotolní
Číslo spisu
2020-103
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
50531200-8 - Služby na údržbu plynových zariadení
Doplňujúci CPV
50531100-7 - Opravy a údržba kotlov
50721000-5 - Prevádzka vykurovacích zariadení
71632000-7 - Technické skúšky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú pravidelné odborné prehliadky vyhradených zariadení v nízkotlakovej plynovej kotolni, ktoré sa vykonávajú v zmysle MPSVaR č. 508/2009 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. NR SR prevádzka VTZ, s platnými STN a v súlade s pokynmi výrobcov jednotlivých zariadení v objektoch verejného obstarávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.10.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.10.2020 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty