Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 16:24

Karta obstarávania #HaMi 45/2020
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému Turbogenerátora.

Informácie

ID zákazky
9327
Názov predmetu
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému Turbogenerátora.
Číslo spisu
HaMi 45/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
8 689,80 EUR
Hlavný CPV
50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia
Doplňujúci CPV
50532400-7 - Opravy a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie
32540000-0 - Rozvádzače
32541000-7 - Zariadenie rozvádzača
31230000-7 - Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov
72611000-6 - Technické počítačové podporné služby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je Vykonanie profylaktiky, servisu, opráv, údržby, nastavenia, operatívnych servisných zásahov a dodávka náhradných dielov pre riadiaci systém Turbogenerátora.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.11.2020 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.11.2020 11:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 250110584

Dokumenty