Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.11.2022 12:48

Karta zákazky #08400/2018/ODDVO
Výpočtová technika pre Gymnázium Jána Chalupku v Brezne. (Výzva č. 14)

Informácie

ID zákazky
9347
Názov predmetu
Výpočtová technika pre Gymnázium Jána Chalupku v Brezne. (Výzva č. 14)
Číslo spisu
08400/2018/ODDVO
Číslo z vestníka VO
231/2018 zo dňa 23.11.2018 pod číslom 16806-MUT
Číslo z vestníka EU
2018/S 225-514197
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
25 468,72 EUR
Hlavný CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
Doplňujúci CPV
30232000-4 - Periférne vybavenie
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre Gymnázium Jána Chalupku v Brezne a všetky s tým súvisiace práce.
Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 18 Brezno.
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly pred podpisom Kúpnej zmluvy oprávnenými osobami.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má na daný účel vyčlenené.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.11.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.11.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gymnázium Jána Chalupku
Adresa
Štúrova 13
Brezno
977 18, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty