Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2022 19:19

Karta DNS #08400/2018/ODDVO
Informačno – komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál.

Informácie

ID zákazky
980
Názov predmetu
Informačno – komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál.
Číslo spisu
08400/2018/ODDVO
Číslo z vestníka VO
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
Číslo z vestníka EU
2018/S 225-514197
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
1 500 000,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
30211000-1 - Sálové počítače
30211100-2 - Superpočítače
30211200-3 - Technické vybavenie sálových počítačov (hardvér)
30211300-4 - Počítačové platformy (plochy)
30211400-5 - Počítačové konfigurácie
30211500-6 - Centrálne riadiace jednotky (CPU) alebo procesory
30212000-8 - Technické vybavenie minipočítačov
30212100-9 - Základné jednotky (CPU) pre minipočítače
30213000-5 - Osobné počítače
30213100-6 - Prenosné počítače
30213200-7 - Tabletový počítač / RC04-0 - V komunikačnej technológii / kategória zahŕňa aj inteligentné telefóny
30213300-8 - Stolový počítač
30213400-9 - Základné jednotky (CPU) pre osobné počítače
30213500-0 - Vreckové počítače / RC04-0 - V komunikačnej technológii / kategória zahŕňa aj inteligentné telefóny
30214000-2 - Pracovné stanice
30215000-9 - Technické (hardvér) vybavenie mikropočítačov
30215100-0 - Základné jednotky (CPU) pre mikropočítače
30216000-6 - Magnetické alebo optické snímače
30216100-7 - Optické snímače
30216110-0 - Skenery na používanie s počítačom
30216120-3 - Zariadenie na optické rozlišovanie znakov
30216130-6 - Snímače čiarového kódu
30216200-8 - Snímače magnetických kariet
30216300-9 - Snímače diernych štítkov
30220000-7 - Zariadenia pre digitálnu kartografiu
30221000-4 - Digitálne katastrálne mapy
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30231100-8 - Koncové zariadenia počítačov (terminály)
30231200-9 - Konzoly
30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
30231310-3 - Ploché displeje
30231320-6 - Dotykové monitory
30232000-4 - Periférne vybavenie
30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
30232110-8 - Laserové tlačiarne
30232120-1 - Ihličkové tlačiarne
30232130-4 - Farebné grafické tlačiarne
30232140-7 - Zapisovače
30232150-0 - Atramentové tlačiarne
30232600-0 - Kódovače
30232700-1 - Riadiaca jednotka
30233000-1 - Archivačné a čítacie zariadenia
30233100-2 - Počítačové pamäťové jednotky
30233110-5 - Pamäťové jednotky s magnetickou kartou
30233120-8 - Pamäťové jednotky s magnetickou páskou
30233130-1 - Pamäťové jednotky s magnetickým diskom
30233131-8 - Disketové mechaniky
30233132-5 - Mechaniky pevného disku
30233140-4 - Pamäte s priamym prístupom (DASD)
30233141-1 - Nadbytočné pole nezávislých diskov (RAID)
30233150-7 - Optické diskové mechaniky
30233151-4 - Čítačka a/alebo vypaľovačka kompaktných diskov (CD)
30233152-1 - Čítačka a/alebo vypaľovačka digitálnych univerzálnych diskov (DVD)
30233153-8 - Čítačka a/alebo vypaľovačka kompaktných diskov (CD) a digitálnych univerzálnych diskov (DVD)
30233160-0 - Páskové zálohové pamäte
30233161-7 - Zariadenia na manipuláciu s kazetami
30233170-3 - Karuselové jednotky
30233180-6 - Archivačné zariadenia flash pamäte
30233190-9 - Riadiaca jednotka diskovej pamäte
30233300-4 - Čítačky kariet smart
30233310-7 - Čítačky odtlačkov prstov
30233320-0 - Kombinované čítacie zariadenia kariet smart card a odtlačkov prstov
30234000-8 - Pamäťové médiá
30234100-9 - Magnetický disk
30234200-0 - Optické disky
30234300-1 - Kompaktné disky (CD)
30234400-2 - Digitálne univerzálne disky (DVD)
30234500-3 - Pamäťové archivačné médiá
30234600-4 - Flash pamäť
30234700-5 - Magnetické pásky
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
30236100-3 - Zariadenia na rozšírenie pamäti
30236110-6 - Pamäť s náhodným prístupom (RAM)
30236111-3 - Dynamická pamäť s náhodným prístupom (DRAM)
30236112-0 - Statická pamäť s náhodným prístupom (SRAM)
30236113-7 - Synchrónna dynamická pamäť s náhodným prístupom (SDRAM)
30236114-4 - Dynamická pamäť s náhodným prístupom Rambus (RDRAM)
30236115-1 - Synchrónna grafická pamäť s náhodným prístupom (SGRAM)
30236120-9 - Pamäť len na čítanie (ROM)
30236121-6 - Programovateľná pamäť len na čítanie (PROM)
30236122-3 - Vymazateľná programovateľná pamäť len na čítanie (EPROM)
30236123-0 - Elektronicky vymazateľná programovateľná pamäť len na čítanie (EEPROM)
30236200-4 - Zariadenia na spracovanie údajov
30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
30237100-0 - Časti počítačov
30237110-3 - Sieťové rozhrania
30237120-6 - Porty počítačov
30237121-3 - Sériové infračervené porty
30237130-9 - Počítačové karty
30237131-6 - Elektronické karty
30237132-3 - Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB)
30237133-0 - Adaptéry a rozhrania PCMCIA (Medzinárodnej asociácie pre pamäťové karty osobných počítačov)
30237134-7 - Karty grafických akcelerátorov
30237135-4 - Karty na sieťové rozhrania
30237136-1 - Zvukové karty
30237140-2 - Základné dosky
30237200-1 - Príslušenstvo počítačov
30237210-4 - Obrazovky s antireflexnou vrstvou
30237220-7 - Podložky pod myš
30237230-0 - Pamäte
30237240-3 - Webová kamera
30237250-6 - Príslušenstvo na čistenie počítačov
30237251-3 - Súpravy na čistenie počítačov
30237252-0 - Rozprašovače so stlačeným vzduchom
30237253-7 - Protiprachové kryty na počítačové zariadenie
30237260-9 - Nástenné ramená na monitory
30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače
30237280-5 - Napájacie príslušenstvo
30237290-8 - Podložky pod zápästie ku klávesnici
30237295-3 - Ochranné kryty na klávesnice
30237300-2 - Spotrebný materiál k počítačom
30237310-5 - Doplnkové náplne do tlačiarní
30237320-8 - Diskety
30237330-1 - Kazety na digitálne zvukové pásky (DAT)
30237340-4 - Kazety na digitálne lineárne pásky (DLT)
30237350-7 - Dátové kazety
30237360-0 - Kazety pre LTO (linear tape-open)
30237370-3 - Záznamové kazety
30237380-6 - CD-ROM
30237400-3 - Príslušenstvo na vkladanie dát
30237410-6 - Počítačová myš
30237420-9 - Joysticky
30237430-2 - Svetelné perá
30237440-5 - Guľové ovládače
30237450-8 - Grafické tablety
30237460-1 - Počítačové klávesnice
30237461-8 - Programovateľné klávesnice
30237470-4 - Zariadenia pre nevidiacich
30237475-9 - Elektrické snímače
30237480-7 - Vstupné jednotky
30238000-6 - Zariadenia na automatizáciu knižníc
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál.

Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36 836 567, ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 5174422 a ďalšie právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (najmä organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny XXX00000-Y - 302 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (§ 59 ods. 2 písm. a) ZVO)
21.12.2018 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.12.2022 23:59:59

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty

Zákazky