Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 00:57

Karta obstarávania #MK/A/2020/20889
Poisťovacie služby

Informácie

ID zákazky
9353
Názov predmetu
Poisťovacie služby
Číslo spisu
MK/A/2020/20889
Číslo z vestníka EU
2020/S 218-535449
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 849 405,25 EUR
Hlavný CPV
66510000-8 - Poisťovacie služby
Doplňujúci CPV
66515200-5 - Poistenie majetku
66514110-0 - Poistenie motorových vozidiel
66516100-1 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
66516400-4 - Všeobecné poistenie zodpovednosti
66516000-0 - Poistenie zodpovednosti
66512100-3 - Úrazové poistenie
66515000-3 - Poistenie pre prípad poškodenia alebo straty
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ má podľa ustanovenia § 28 ods. 2 ZVO povinnosť v prípade, ak nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. V nadväznosti na vyššie uvedenú povinnosť Verejný obstarávateľ uvádza nasledovné odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:

Dôvodom nerozdelenia predmetu zákazky je potreba zabezpečiť pre verejného obstarávateľa a jemu podriadené organizácie jednotné, prehľadné a komplexné a ekonomicky výhodné poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, motorových vozidiel a úrazov jedným subjektom. Takýto postup umožní dosiahnuť potrebnú kompletnosť a centralizáciu všetkých procesov pri riešení veľkého množstva poistných udalostí, zjednotenie, časové odľahčenie a vytvorenie vysokej úspory procesných nákladov v dôsledku úbytku administratívy súvisiacej s poistením verejného obstarávateľa a jemu podriadených organizácií. Rozdelenie zákazky na časti by spôsobilo významné problémy pri koordinácií služieb a tým spojeným uplatňovaním poistných plnení u viacerých poskytovateľov.

Nerozdelenia zákazky vylúči pochybností o existencii krytia všetkých poistných rizík, zabezpečí zjednotenie podmienok poistenia pre všetky jeho časti a najmä dosiahnutie nižšej ceny za obstarávanú službu. Na trhu poistenia platia tzv. crosselingové rabaty pre klientov s komplexným poistením (ak majú v jednej poisťovni uzatvorených viacero poistných zmlúv) a teda kumulatívne plnenie znamená výhodnejšie cenové podmienky. Nerozdelenie zákazky na časti tiež eliminuje riziko pochybností pri určení zodpovedného poisťovateľom pri konkrétnej poistenej udalosti.

Verejný obstarávateľ pri posudzovaní vhodnosti rozdelenia zákazky vychádzal aj z dostupnej judikatúry a výkladovej praxe, napr. judikatúry českého Najvyššieho správneho súdu (sp. Zn. 2 Afs 198/2006) vyplýva, že zadaním jednej zákazky spočívajúcej v plnení rovnakého alebo porovnateľného druhu, je potrebné rozumieť aj súhrn jednotlivých zadaní určitých relatívne samostatných plnení, pokiaľ tieto zadávania plnenia spolu úzko súvisia z hľadiska miestneho, časového, funkčného, urbanistického alebo technologického. Služby, ktoré sa majú poskytovať v rámci tejto zákazky navzájom súvisia, a to tak z hľadiska miestneho ako aj časového a funkčného. V zmysle ďalšieho rozsudku českého Najvyššieho správneho súdu (62 Af 7/2010) rozdelenie verejnej zákazky na časti prichádza do úvahy vtedy, pokiaľ plnenie v rámci jednotlivých častí bude plnením svojim charakterom odlišným a naopak rozdelenie verejnej zákazky na časti nebude vhodné vtedy, pokiaľ bude predmet zákazky tvorený plneniami navzájom sa neodlišujúcimi alebo plneniami, ktoré na seba úzko nadväzujú. Nakoľko predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktoré na seba úzko nadväzujú, nie je vhodné rozdelenie predmetu zákazky na časti.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky sú poisťovacie služby, a to (i) poistenie majetku, (ii) poistenie zodpovednosti za škodu, (iii) poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, (iv) havarijné poistenie motorových vozidiel, (v) poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách (úrazové poistenie) a (vi) povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre Mesto Košice a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. D.1 Návrh Rámcovej dohody Časti D. Obchodné podmienky súťažných podkladov.

Podrobný obsah a podmienky poskytovania súvisiacich služieb a iné podmienky plnenia predmetu zákazky tvoria obsah Časti D. Obchodné podmienky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.12.2020 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
11.12.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Gabriela Heribanová
gabriela.heribanova@tatratender.com
+421 948490081
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915

Dokumenty