Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.01.2022 09:45

Karta obstarávania #00849/2020/4400
Systém digitálnej knižnice

Informácie

ID zákazky
9554
Názov predmetu
Systém digitálnej knižnice
Číslo spisu
00849/2020/4400
Číslo z vestníka VO
246/2020 č. 43375 - WYS z 20.11.2020
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
141 772,00 EUR
Hlavný CPV
72261000-2 - Softvérové podporné služby
Doplňujúci CPV
48160000-7 - Knižničný softvérový balík
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie softvéru digitálnej knižnice zabezpečujúceho prístup najmä k zdigitalizovaným dokumentov z knižničných fondov viacerých inštitúcií. Primárnym poslaním softvéru je zabezpečenie online sprístupňovania digitalizovaných a born-digital dokumentov najmä pre slovenskú sieť knižníc, vysoké školy, vedecko-výskumné organizácie, vydavateľov vedeckých a vedecko-populárnych diel, ktoré slúžia na podporu vedy a výskumu.
Predmetom zákazky je aj poskytovanie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou systému, a to s cieľom zabezpečiť jeho dostupnosť a dlhodobú udržateľnosť v zmysle celého rozsahu opisu predmetu zákazky a to na tri roky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2020 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.12.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Adresa
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-Staré Mesto
81104, Slovenská republika
Procesný garant
Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@cvtisr.sk
+421 269253158

Dokumenty