Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:10

Karta obstarávania #066/2020/§117
Nákup a dodávka vodomerov za účelom výmeny v malometrážnych bytoch v správe BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
9694
Názov predmetu
Nákup a dodávka vodomerov za účelom výmeny v malometrážnych bytoch v správe BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
066/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 100,00 EUR
Hlavný CPV
38421100-3 - Vodomery
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a dodávka vodomerov za účelom výmeny v malometrážnych bytoch v správe BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka za účelom dodania požadovaného predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.11.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty