Stav: Zrušená

Serverový čas: 17.06.2019 21:07

Karta obstarávania #35380/2018
Chodník k divadlu DISK na Kopánke

Informácie

ID zákazky
988
Názov predmetu
Chodník k divadlu DISK na Kopánke
Číslo spisu VO
35380/2018
Číslo z vestníka VO
12710 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 886,97 EUR
Hlavný CPV
45220000-5 - Inžinierske práce a stavebné práce
Doplňujúci CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou
podrobnosťou (DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby podľa spracovanej situácie a následne po
nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia realizácia stavby.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.10.2018 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Peter Kubovič
peter.kubovic@trnava.sk
+421 918514521

Dokumenty