Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.06.2019 21:06

Karta obstarávania #35470/2018
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave

Informácie

ID zákazky
989
Názov predmetu
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave
Číslo spisu VO
35470/2018
Číslo z vestníka EU
2018/S 176-398475
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
348 580,77 EUR
Hlavný CPV
44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál
Doplňujúci CPV
45222110-3 - Stavebné práce na stavbách skládok odpadu
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ realizuje predmetnú zákazku v 1 lokalite/mestskej časti (mesto Trnava má 5 lokalít/neformálnych mestských častí a 1 mestskú časť) a zahŕňa dodanie a inštaláciu 1 typu tovaru - kontajnerov,pričom nie je vhodné, aby 1 sídelný útvar bol vybavený kontajnermi rôznych výrobcov. Ak by predmetomobstarávania bolo pokrytie všetkých častí/lokalít verejný obstarávateľ by pristúpil k rozdeleniu na časti. Deleniezákazky na časti je z uvedeného dôvodu neopodstatnené, nakoľko "veľkosť zákazky" (hoci ide o nadlimitnúzákazku) je primeraná kapacitám malých a stredných podnikateľov. Navyše verejný obstarávateľ má za to,že takéto rozdelenie by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným,nakoľko každý výrobok môže mať iné technické odlišnosti (napr. systém vyprázdňovania kontajnerov), čoby predstavovalo ďalšie náklady na systém obslužnosti na tak malom území. Takisto potreba koordináciejednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plneniazákazky. Ak by boli v prevádzke rôzne systémy na tak malom území mohlo by to spôsobovať problémy plneniaspojené najmä s obsluhou daných kontajnerov rôznych výrobcov. Navyše v zmysle preambuly smernice2014/24/EÚ je rozhodnutie o nedelení zákazky vo výlučnej diskrečnej právomoci verejného obstarávateľaslovami smernice: "Verejný obstarávateľ by mal byť povinný zvážiť vhodnosť rozdelenia zákaziek na časti,pričom naďalej by mal mať možnosť samostatne rozhodovať na základe akéhokoľvek dôvodu, ktorý považujeza relevantný, a to bez toho, aby podliehal administratívnemu alebo justičnému dohľadu".
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave, spracovanej projektantom Ing. Kováčikom v 07/2018. Predmet zákazky pozostáva z dodávky a realizácie 18 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 5 000,- EUR. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Zuzana Dudášová
zuzana.dudasova@trnava.sk
+421 918631555

Dokumenty