Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.09.2021 10:47

Karta obstarávania #5485/2020/150
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESY Slovenskej republiky, š.p.

Informácie

ID zákazky
9893
Názov predmetu
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESY Slovenskej republiky, š.p.
Číslo spisu
5485/2020/150
Číslo z vestníka EU
2020/S 237-582888
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
613 478,92 EUR
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Doplňujúci CPV
09211100-2 - Motorové oleje
09211400-5 - Prevodové oleje
09211500-6 - Oleje znižujúce odpor
09211600-7 - Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je: dodávka mazacích olejov a mazív, ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v Prílohe č. 1b) Tabuľka- podrobná cenová ponuka oleje a mazivá.

Špecifikácia mazacích olejov a mazív podľa slovenských a európskych noriem :
Mazacie oleje a mazivá musia spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle slovenských a európskych noriem. Mazacie oleje a mazivá musia byť dodávané na použitie na základe objednávok verejného obstarávateľa, v ktorej budú vyšpecifikované typy, množstvá v litroch v nových originálnych dodávateľom označených nevratných obaloch (prípadne vratných obaloch), miesto dodania a termín dodania. Distribúciu mazacích olejov a mazív zrealizuje dodávateľ vlastnými automobilmi. Náklady na dopravu v nevratných (prípadne vratných) obaloch do miesta plnenia (v prípade vratných obaloch aj späť) musia byť súčasťou kúpnej ceny, resp. poskytované bezplatne. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dodávok od množstva 1 litra predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.01.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.01.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty