Stav: Zrušená

Serverový čas: 14.08.2022 04:50

Karta veřejné zakázky #27/7/OPE/ESO1D/NCZI
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1D

Informace

ID zakázky
13574
Název zakázky
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1D
Číslo spisu VZ
27/7/OPE/ESO1D/NCZI
Evidenční číslo zakázky
38215 - MUS Vestník č. 178/2021
Číslo oznámení z TED
2021/S 146-387723
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Užšia súťaž
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
9 814 380,00 EUR
Hlavní CPV kód
72212100-0 - Vývoj specifického programového vybavení pro jednotlivá odvětví
Doplňující CPV kód
48100000-9 - Balík programů určený pro specifické odvětví
48170000-0 - Balík programů pro dosažení souladu
48180000-3 - Balík programů pro zdravotnictví
48211000-0 - Balík programů pro vzájemné propojování počítačových platforem
48614000-5 - Systémy k pořizování dat
48810000-9 - Informační systémy
48814200-9 - Systémy pro administrativu týkající se pacientů
72212180-4 - Vývoj programového vybavení pro zdravotnictví
72267100-0 - Údržba programového vybavení pro informační technologie
72261000-2 - Podpora programového vybavení
VZ je dělená na části
Ne
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzači sú povinní predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný́ obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu predmetu zákazky, ktorým je plnenie navzájom prepojených a technicky neoddeliteľných súčastí informačného systému a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni poskytovatelia služieb. Informačný systém je prevádzkovaný́ a udržiavaný́ ako jeden celok. Technicky a funkčne by rozdelenie zákazky verejnému obstarávateľovi spôsobovalo nefunkčnosť systému súčastí, zvýšené finančné nároky a ohrozovalo samotné fungovanie informačného systému.
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Národný projekt Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR je v plnej kompetencii NCZI. Projekt je určený všetkým aktérom v procesoch elektronického zdravotníctva v SR označenom ako eZdravie.

Od 1. januára 2017 je v ostrej prevádzke Systém elektronického zdravotníctva, Systém eZdravie. Do Systému eZdravie sa zdravotnícky pracovníci (ďalej len „ZPr“) prihlasujú cez svoje informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pristupujú doň výhradne prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „ePZP“), ktorý majú počas práce s eZdravie stále vložený v čítačke ePZP. Z tohto dôvodu nie je v súčasnosti umožnený prístup takým zdravotníckych pracovníkom, ktorí pracujú a zapisujú zdravotné záznamy pacientov v teréne alebo mimo svojho PC.

Absencia alternatívneho riešenia prihlásenia pre týchto ZPr má za následok fakt, že v súčasnosti pristupujú do eZdravie len čiastočne (lekár v nemocnici zapisuje a číta záznamy len z prostredia jeho ambulancie) alebo nepristupujú vôbec (sestry alebo zdravotnícki záchranári priamo zo sanitky).

Dôvodom vzniku tohto diela je priniesť alternatívu v podobe prístupu do NZIS týmto ZPr tak, aby súčasný stav prístup cez ePZP bol pre ostatných ZPr ponechaný. Ďalším prínosom tohto zlepšenia je nutnosť odbremeniť ZPr od riešenia technických problémov eZdravie a ak aj keď takýto problém nastane, je potrebné zabezpečiť, aby mal čo najmenší dopad na samotného ZPr a nebol pre neho zdržaním alebo inou prekážkou v práci so systémom eZdravie.

Za súčasného stavu a spôsobu riešenia je pre NCZI problematické v čo najkratšej dobe vyriešiť technický problém, pretože nevie monitorovať počítač ZPr a ani jeho IS PZS. Rovnako nevie monitorovať centrálne aplikačné komponenty eZdravie, pretože sú inštalované buď na počítači ZPr, alebo sú integrálnou súčasťou IS PZS.

Cieľom implementácie a riešenia Projektu je rozšíriť a doplniť elektronické služby, doplniť nové komponenty a minimalizovať problematické oblasti pri používaní elektronických služieb systému eZdravie v sektore zdravotníctva.

Predmet Projektu ESO1-D pozostáva z alternatívneho mobilného prístupu ZPr, umožňujúci identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu ZPr cez mobilné zariadenie, ktorí bude zároveň poskytovať prístup do eZdravie mobilným pracovníkom pracujúcim v teréne alebo mimo svojich PC. Týmto pre nich bude vytvorená alternatíva voči ostatným zdravotníckym pracovníkom, pričom ale hlavným spôsobom autentifikácie ostáva ePZP.

Súčasťou predmetu projektu je Mobilno-Komunikačno-Autentifikačný modul-MKAM-SW a CPE, ktorí zabezpečí presunutie centrálnych aplikačných komponentov eZdravie ako ovládačov, klientský SW a CryptoController mimo PC ZPr. A to do softwarovej časti CPE tak, aby všetky komponenty mohol Objednávateľ spravovať vzdialene (off-site) a primárne bez potreby komunikácie so ZPr alebo IT podpory na strane PZS. Týmto spôsobom sa bude vedieť implementovať online monitoring MKAM-SW a CPE, v ktorom bežia MKAM-SW a aplikačné komponenty tak, aby Objednávateľ v prípade prevádzkového incidentu vedel v čo najskoršom čase vzdialene zasiahnuť.

Riešenie okrem vyššie uvedeného predmetu projektu bude obsahovať aj serverovú časť (centrálnu časť modulov), ktorú vy-súťažený dodávateľ dodá vrátane detailného popisu konfigurácie a inštalácie, s platnými licenciami pre neobmedzené používanie centrálnej časti modulov na dobu neurčitú tak, aby v prípade rozhodnutia Objednávateľa o migrácii centrálnych častí eZdravie bolo možné serverovú časť Diela nasadiť aj v inom prostredí určenom Objednávateľom.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Sociálně zodpovědná zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
16.09.2021 13:00:00
Plánované otevírání žádostí
16.09.2021 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Administrátor VZ
PhDr. Róbert Danko
robert.danko@nczisk.sk
+421 257269713

Dokumenty