Stav: Probíhající

Serverový čas: 17.01.2022 23:10

Karta veřejné zakázky #27/7/OPE/tZDRAVIE/NCZI
Zabezpečenie efektívneho používania služieb tZDRAVIE

Informace

ID zakázky
13576
Název zakázky
Zabezpečenie efektívneho používania služieb tZDRAVIE
Číslo spisu VZ
27/7/OPE/tZDRAVIE/NCZI
Evidenční číslo zakázky
39517 - MUS Vestník č. 182/2021
Číslo oznámení z TED
2021/S 148-394524
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Užšia súťaž
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
10 409 066,67 EUR
Hlavní CPV kód
72212100-0 - Vývoj specifického programového vybavení pro jednotlivá odvětví
Doplňující CPV kód
48100000-9 - Balík programů určený pro specifické odvětví
48170000-0 - Balík programů pro dosažení souladu
48180000-3 - Balík programů pro zdravotnictví
48211000-0 - Balík programů pro vzájemné propojování počítačových platforem
48614000-5 - Systémy k pořizování dat
48810000-9 - Informační systémy
48814200-9 - Systémy pro administrativu týkající se pacientů
72212180-4 - Vývoj programového vybavení pro zdravotnictví
72267100-0 - Údržba programového vybavení pro informační technologie
72261000-2 - Podpora programového vybavení
VZ je dělená na části
Ne
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzači sú povinní predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný́ obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu predmetu zákazky, ktorým je plnenie navzájom prepojených a technicky neoddeliteľných súčastí informačného systému a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni poskytovatelia služieb. Informačný systém je prevádzkovaný́ a udržiavaný́ ako jeden celok. Technicky a funkčne by rozdelenie zákazky verejnému obstarávateľovi spôsobovalo nefunkčnosť systému súčastí, zvýšené finančné nároky a ohrozovalo samotné fungovanie informačného systému.
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike. Cieľom projektu je vybudovanie nových elektronických služieb zdravotníctva v oblasti dištančnej medicíny (telemedicíny).
Výstupom projektu bude:
Overenie prínosov riešenia na 1700 pacientoch
Vytvorenie centrálneho riešenia, ktoré zabezpečí komunikáciu medzi PZS a pacientom na úrovni smart aplikácii a smart telemedicínskych zariadení.
Vytvorenie podporných aplikácií pre pacienta a PZS
Nastavenie certifikačného procesu a procesu integrácie telemedicínskej pomôcky s NZIS, vrátane zabezpečenia podporných nástrojov.

Proces liečby pacienta
Po úvodnom vyšetrení pacienta lekár bude môcť predpísať telemedicínsku zdravotnícku pomôcku za účelom sledovania jeho zdravotného stavu v domácom prostredí namiesto opakovaných návštev pacienta v ambulancii alebo hospitalizácií pacienta. Pri predpísaní pomôcky lekár určí hraničné hodnoty pre sledované fyziologické funkcie alebo pre iné určené hodnoty. Pomôcka online zapisuje získané údaje do IOT telehub úložiska. Lekár môže v aplikácii na to určenej online sledovať získané hodnoty. Systém na základe zadaných hraničných hodnôt vyhodnocuje kritické údaje a v prípade ich dosiahnutia zasiela automaticky online alert lekárovi. Lekár cez aplikáciu komunikuje online s pacientom a zisťuje dôvod kritických hodnôt pacienta (napr.: nesprávna strava, nezmeranie si hodnôt, neužitie liekov a pod..). Na základe získaných údajov môže lekár upravovať medikačnú liečbu pacienta bez potreby návštevy pacienta v jeho ambulancii.

Implementácia
Obsahovo je projekt rozdelený na 3 etapy v celkom časovom rozmedzí cca do 22 mesiacov.
Etapa1 – rozsah 12 mesiacov – vývoj PoC a ALFA verzie
Cieľ Implementovať do 6 mesiacov PoC verziu, do 10 mesiacov ALFA verziu a do 12 mesiacov mať pripravenú verziu, na ktorej môže začať etapa 2 - certifikácie.
Etapa2 – rozsah 2 mesiace – certifikácia a build BETA verzie
Cieľ je vykonať certifikáciu 3 kitov a E2E testy PZS a PrZS so zapojením všetkých komponentov riešenia, ktoré potvrdia pripravenosť riešenia na spustenie prevádzky s certifikovanými zariadeniami. Počas tejto etapy začína rollout medicínskych kitov pre PZS a PrZS.
Etapa3 – rozsah 4 mesiace – ladenie v prevádzke a rollout kitov
Cieľ je vykonať ladenie v prevádzke. Výsledkom bude:
Úspešné UAT testy
Uvoľnenie a nasadenie final verzie riešenia

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Sociálně zodpovědná zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
16.09.2021 13:00:00
Plánované otevírání žádostí
16.09.2021 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Administrátor VZ
PhDr. Róbert Danko
robert.danko@nczisk.sk
+421 257269713

Dokumenty