Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.09.2021 18:18

Karta veřejné zakázky #08990/2021/ODDVO
Nákup mobilných telefónov pre zamestnancov Úradu BBSK

Informace

ID zakázky
13636
Název zakázky
Nákup mobilných telefónov pre zamestnancov Úradu BBSK
Číslo spisu VZ
08990/2021/ODDVO
Evidenční číslo zakázky
36981 - WNT, Vestník č. 174/2021 zo dňa 29.07.2021
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
29 960,92 EUR
Hlavní CPV kód
32250000-0 - Mobilní telefony
Doplňující CPV kód
32552110-1 - Bezdrátové telefony
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom verejného obstarávania je dodanie mobilných telefónov typ 1 a typ 2 pre zamestnancov Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja a všetky s tým súvisiace práce.
Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.
Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohách výzvy, najmä príloha č. 2 - Špecifikácia ponúkaného tovaru a ostatných prílohách Výzvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
09.08.2021 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty