Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.08.2022 06:23

Karta veřejné zakázky #3/2020/NCZI/SLA JRUZ
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačného systému JRUZ.

Informace

ID zakázky
6183
Název zakázky
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačného systému JRUZ.
Číslo spisu VZ
3/2020/NCZI/SLA JRUZ
Číslo oznámení z TED
2020/S 033-077696
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
8 331 250,00 EUR
Hlavní CPV kód
72000000-5 - Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
VZ je dělená na části
Ne
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmetu zákazky.
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky::
Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením predmetnej verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarávania z pohľadu zákonnej možnosti, nie povinnosti, podľa § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní delenia predmetu zákazky na časti, resp. viaceré verejné obstarávania.
Pri rozhodovaní o nerozdelení zákazky na časti verejný obstarávateľ dostatočne zvážil všetky okolnosti, najmä predmet zákazky (jeho zameranie, objem, možnosti relevantného trhu), požiadavky na technickú časť infraštruktúry a ich vzájomnú interoperabilitu a kompatibilitu (schopnosť dodávaných tovarov vzájomne spolupracovať medzi sebou i existujúcim vybavením a dosiahnuť vzájomnú súčinnosť), ako aj vhodnosť rozdelenia zákazky z ekonomického hľadiska (náklady na organizáciu viacerých dodávateľov, zvýšené nároky na počet potrebných zamestnancov na zabezpečenie a koordináciu realizácie predmetu zákazky). Tieto skutočnosti verejný obstarávateľ detailne analyzoval a dospel k záveru, že rozdelenie predmetu zákazky na viaceré časti predmetu zákazky môže verejnému obstarávateľovi a prijímateľom spôsobovať ťažkosti v podobe:
 zvýšených nákladov na zabezpečenie koordinácie viacerých poskytovateľov, logistiku a pod. a taktiež
 dôvodov technického charakteru, ktoré neumožňujú rozdelenie zákazky na časti.
Pri rozdelení zákazky na časti by sa stala samotná realizácia zákazky nadmerne technicky náročnou, drahou a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov jednotlivých častí zákazky by predstavovala vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Z týchto dôvodov by bolo rozdelenie predmetu tejto verejnej súťaže po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné. Vzhľadom na vyššie uvedené je nerozdelenie predmetu zákazky na časti opodstatnené, odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania ani obmedzujúce hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky Informačného systému JRUZ (ďalej len „IS“) na základe dohodnutých cieľových úrovni podporných služieb (ServiceLevelTarget – SLT)
Predmetom zákazky je poskytnutie podporných služieb ktoré pozostávajú zo:
Podporné služby zahrnuté do mesačného paušálu:
1. Servisná podpora – Správa Incidentov/Problémov
2. Upgrade/Update vyplývajúci zo servisnej podpory
3. Prevádzková podpora – Konzultácia
4. Prevádzková podpora – Administrácia
5. Reporting / Hodnotenie

Podporné služby nezahrnuté do mesačného paušálu
1. Prevádzková podpora – Školenie
2. Zmenová podpora – Správa zmien, Upgrade / Update
3. Prevádzková podpora - Profylaktika

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ umožní záujemcom nahliadnutie do dokumentácie diela Informačného systému JRUZ a sprístupní dokumentáciu v rozsahu nevyhnutne potrebnom k vypracovaniu ponuky na predmet zákazky „Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačného systému JRUZ.
Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady bez projektovej dokumentácie k dielu JRUZ vo svojom profile zriadenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie ako aj v elektronickom systéme JOSEPHINE.
Záujemca požiada o umožnenie nahliadnutia do dokumentácie, pričom neoddeliteľnou súčasťou žiadosti bude podpísaná dohoda o zachovávaní mlčanlivosti, doručená v jednom originálnom vyhotovení v elektronickom formáte vydaného pomocou zaručenej konverzie, prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Verejný obstarávateľ po doručení dohody verejnému obstarávateľovi sprístupní záujemcovi úplnú dokumentáciu k dielu a to nahliadnutím do dokumentácie v sídle verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ zverejní dohodu o zachovávaní mlčanlivosti vo svojom profile zriadenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie po ukončení procesu verejného obstarávania.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
30.04.2020 10:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
30.04.2020 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Janka Kavčiaková
janka.kavciakova@nczisk.sk
+421 905377496

Dokumenty