Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 08:15

Tender card #MAGS OVO 50192/2021
Analýza možností rozvoja registratúrneho systému Hlavného mesta SR BA

Information

ID of tender
11902
Name of content of tender
Analýza možností rozvoja registratúrneho systému Hlavného mesta SR BA
Tender ref. no.
MAGS OVO 50192/2021
EU journal ref. no.
2021/S 082-210560
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Goods
Main CPV
48810000-9 - Information systems
Further CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
72222300-0 - Information technology services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ dlhodobo prevádzkuje systém GINIS ako informačný systém poskytujúci predovšetkým služby registratúry v zmysle zákonného rámca o registratúre, ale aj ďalšiu funkcionalitu týkajúcu sa práce s dokumentami (ďalej len „IS GINIS“). IS GINIS má udelený certifikát od Ministerstva vnútra SR s úrovňou zhody „Vysoká úroveň zhody“. V rámci ďalšieho fungovania IS GINIS verejný obstarávateľ považuje za vhodné zamyslieť sa aj nad alternatívou jeho nahradenia iným produktom. Verejný obstarávateľ vypracoval základný rámec návrhu požiadaviek na informačný systém registratúry (viď. samostatná príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky).

Účelom predbežných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) je informovanie trhu o opise predmetu zákazky a predovšetkým overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených hospodárskych subjektov tak, aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž. Súčasne má verejný obstarávateľ v úmysle konzultovať určité otázky týkajúce sa podmienok súťaže (obchodné podmienky plnenia zákazky a pod.). Na základe výsledku PTK sa verejný obstarávateľ rozhodne o ďalšom postupe.

Záujemcovia budú môcť okruhy tém, ktoré sú predmetom PTK prediskutovať s verejným obstarávateľom elektronicky a v prípade potreby verejného obstarávateľa aj na osobnom rokovaní, ktoré bude vedené prostredníctvom elektronických nástrojov, napr. Teams, Zoom a pod.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť a odpovedí na otázky
10.05.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Mária Janošovová

Documents