Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 08:44

Tender card #BBRSC/003/2021
„Oleje a mazivá pre motorové vozidlá“

Information

ID of tender
12517
Name of content of tender
„Oleje a mazivá pre motorové vozidlá“
Tender ref. no.
BBRSC/003/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Main CPV
09211100-2 - Motor oils
Further CPV
09211400-5 - Gear oils
09211610-0 - Liquids for hydraulic purposes
24951311-8 - Anti-freezing preparations
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru v originálnych neporušených a zapečatených obaloch výrobcu, a to olejov (motorových, prevodových, hydraulických) mazív a iných prevádzkových kvapalín (nemrznúcich zmesí, chladiacich zmesí, brzdových kvapalín) s dopravou, ktorý predmet musí spĺňať rozsah, parametre a normy podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy – Špecifikácia, v čiastkových dodávkach s dopravou na miesta určenia v minimálnej požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Dodávka predmetu zákazky v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je súčasťou Rámcovej dohody (Príloha č. 2 tejto Výzvy) v rozsahu a množstve uvedenom v Špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.06.2021 09:00:00
Planned opening of bids
04.06.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents