Status: Completed

Server time: 31.07.2021 05:26

Tender card #ID 2283
Novohradská knižnica Lučenec - Rekonštrukcia budovy - 3.etapa

Information

ID of tender
12692
Name of content of tender
Novohradská knižnica Lučenec - Rekonštrukcia budovy - 3.etapa
Tender ref. no.
ID 2283
Public tender journal ref. no.
29667 - WNP Vestník č. 141/2021 - 16.06.2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
58 461,00 EUR
Main CPV
45212313-3 - Museum construction work
Further CPV
45331100-7 - Central-heating installation work
45331220-4 - Air-conditioning installation work
45310000-3 - Electrical installation work
45330000-9 - Plumbing and sanitary works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce v objekte Novohradská knižnica Lučenec a Novohradské osvetové stredisko Lučenec, ktorý je vedený v štátnom zozname kultúrnych pamiatok a je začlenený do historického jadra mesta.
3.etapa rieši elektroinštaláciu, ústredné vykurovanie, sanitné inštalácie – vodu a vnútornú kanalizáciu, vetranie a klimatizáciu. V rámci týchto stavebných prác sa rieši rekonštrukcia posledného kancelárskeho priestoru na poschodí s 2 kanceláriami, s 2 skladmi s chodbou, s kuchynkou a sociálnymi miestnosťami.
Navrhnuté sú drobné dispozičné zmeny, zrušenie skladov, vytvorenie novej kancelárie a premiestnenie kuchynky. Z konštrukčného hľadiska stavebné úpravy nezasahujú do nosných konštrukcií.
V rámci 3.etapy je riešená výmena všetkých jednokrídlových dverí (celkom 4ks) za nové drevené osadené do drevenej oblôžkovej zárubne – úprava rozmeru dverí a zjednotenie vzhľadu - v pôvodnej dokumentácií boli vymenené len dverné krídla - 2 ks ktoré boli osadené do pôvodných zárubní a 2 ks dverí ktoré boli osadené do nových oceľových zárubní, namiesto vysprávok a malieb stien sa navrhla nová povrchová úprava s interiérovou stierkou a interiérovou maľbou, zmena polohy zateplenia stropu – zateplenie bude riešené v rámci sadrokartónového pohľadu ( pôvodne zateplenie bolo navrhnuté na povale).
Navrhnuté je klimatizovanie kancelárií. Zmeny nezasahujú do nosnej konštrukcie ani do vzhľadu miestností.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách tejto výzvy, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Novohradská knižnica
Address
Ulica J. Kármana 2/2
Lučenec
984 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Documents