Status: Ongoing

Server time: 30.07.2021 03:32

Tender card #NBS1-000-060-176
Dátová stratégia Národnej banky Slovenska

Information

ID of tender
12873
Name of content of tender
Dátová stratégia Národnej banky Slovenska
Tender ref. no.
NBS1-000-060-176
Public tender journal ref. no.
29953 - MSS
EU journal ref. no.
2021/S 117-306348
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
234 000,00 EUR
Main CPV
79314000-8 - Feasibility study
Further CPV
72316000-3 - Data analysis services
72317000-0 - Data storage services
72318000-7 - Data transmission services
72319000-4 - Data supply services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov predmetu zákazky musí dané služby poskytovať úspešný uchádzač, ktorý bude poskytovať odborné služby pre zmapovanie existujúcich procesov, analyzovanie ich z pohľadu pravidiel na spracovanie údajov (Data Governance) a na základe toho navrhnúť komplexný procesný model pre procesy týkajúce sa dát (Master Data Management) a z neho vyplývajúce potrebné organizačné a iné implementačné úpravy a pravidlá pre riadenie dát (Data Governance) v NBS vrátane celobankového DWH/BI riešenia pre NBS v budúcnosti a plánu jeho implementácie. Poskytnutie týchto služieb v rámci jednotlivých fáz je vzájomne prepojené a spolu nevyhnutne súvisí. Z uvedeného dôvodu by teda predmet zákazky mal byť zabezpečený prostredníctvom jedného uchádzača, ktorý bude zodpovedný za spoluprácu medzi jednotlivými jeho expertmi a interným tímom obstarávateľa. V prípade, ak by bola zákazka rozdelená na časti a jednotlivé časti by neposkytoval ten istý uchádzač, bolo by potrebne zabezpečiť dodatočného projektového integrátora, ktorý by zabezpečil úspešný prenos medzi jednotlivými fázami predmetu zákazky, čo by pre obstaranie zákazky v končenom dôsledku znamenalo navýšenie nákladov, na základe čoho by takéto rozdelenie zákazky bolo v rozpore s princípom hospodárnosti.
Z preambuly smernice EP a R 2014/24/EU o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recital 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých poskytovateľov časti zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Z vykonaného prieskumu trhu zároveň vyplýva, že na trhu je viacero subjektov, ktoré dokážu poskytnúť celý predmet zákazky, a ktoré disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie celého predmetu zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

- Zmapovanie a zhodnotenie súčasného stavu využívania dát - zberu, spracovania, ukladania, manažmentu kvality, šírenia a poskytovania údajov v rámci procesov a metodík v Národnej banke Slovenska (ďalej len „NBS“) jednotlivými informačnými systémami, zmapovanie požiadaviek na ich využívanie v budúcnosti a príprava návrhu celkovej stratégie NBS pre oblasť dát, vrátane návrhu strategických priorít v oblasti dát, identifikácia bariér a možností ich prekonania, návrhov konkrétnych projektov potrebných pre úspešnú implementáciu navrhovanej stratégie.
- Vypracovanie návrhu komplexného procesného modelu pre procesy týkajúce sa dát (Master Data Management) a z neho vyplývajúce potrebné organizačné a iné implementačné úpravy a pravidlá pre riadenie dát (Data Governance) v NBS.
- Vypracovanie návrhu (vychádzajúce z predchádzajúceho bodu) celobankového DWH/BI riešenia pre NBS v budúcnosti a plánu jeho implementácie.
- Hlavným zámerom NBS v tomto projekte je vytvoriť detailnú funkčnú stratégiu pre oblasť dát (vrátene procesného rámca / Master Data Managementu), ktorá bude vychádzať
z aktuálnej situácie a bude pokrývať procesy a dáta celej banky, bude popisovať očakávané výzvy, pred ktorými NBS bude stáť, rôzne regulačné (napr. Eurosystém) požiadavky, existujúce problémy informačných systémov s dátami atď. Výstupom bude návrh strategických priorít v oblasti dát, bariéry a možnosti ich prekonania.“).

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
30.08.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Address
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovak republic
Process supervisor
Vladimír Kubánek
vladimir.kubanek@nbs.sk
+421 257871225

Documents