Status: Ongoing

Server time: 20.09.2021 09:12

Tender card #27/7/OPE/AMR/NCZI
Využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií - Antimikrobiálna rezistencia v SR

Information

ID of tender
13573
Name of content of tender
Využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií - Antimikrobiálna rezistencia v SR
Tender ref. no.
27/7/OPE/AMR/NCZI
Public tender journal ref. no.
38216 - MUS Vestník č. 178/2021
EU journal ref. no.
2021/S 146-387724
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Užšia súťaž
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 886 000,00 EUR
Main CPV
72212100-0 - Industry specific software development services
Further CPV
48100000-9 - Industry specific software package
48170000-0 - Compliance software package
48180000-3 - Medical software package
48211000-0 - Platform interconnectivity software package
48614000-5 - Data-acquisition system
48810000-9 - Information systems
48814200-9 - Patient-administration system
72212180-4 - Medical software development services
72267100-0 - Maintenance of information technology software
72261000-2 - Software support services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzači sú povinní predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný́ obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu predmetu zákazky, ktorým je plnenie navzájom prepojených a technicky neoddeliteľných súčastí informačného systému a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni poskytovatelia služieb. Informačný systém je prevádzkovaný́ a udržiavaný́ ako jeden celok. Technicky a funkčne by rozdelenie zákazky verejnému obstarávateľovi spôsobovalo nefunkčnosť systému súčastí, zvýšené finančné nároky a ohrozovalo samotné fungovanie informačného systému.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.
Dodávka SW riešenia, vytvorenie a dodanie informačného systému "IS AMR", ktorý bude pozostávať z portálu, ktorý bude vypublikovaný ako subportál Národného portálu zdravia, rozhraní (API) pre komunikáciu so zainteresovanými a integrujúcimi sa IS, automatického systému včasného varovania (notifikácia nákazy), ako aj ďalších komponentov a riešení potrebných pre správu, reporting, monitoring a zabezpečenie výkonnosti systému.

Primárnym cieľom projektu je vytvoriť nové procesy podporené kvalitnými a aktuálnymi údajmi, ktoré budú viesť k optimalizácií liečebných a epidemiologických postupov. Optimalizácia liečebných a epidemiologických postupov bude mať dopad na efektívne predpisovanie antiinfekčnej liečby.
Predmetom projektu je:
• implementovať dané procesy v plnej miere
• vybudovať technické riešenie pre implementáciu procesov, vrátane vybudovania dátového riešenia
• navrhnúť (ako je uvedené v aktuálnom stave legislatívnych noriem) potrebné legislatívne úpravy
• realizovať zmenu legislatívy
vybudovať technologickú architektúru, všetky potrebné nástroje pre plnú realizáciu predmetných procesov, potrebné registre, analytickú a BI vrstvu

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
30.09.2021 13:00:00
Planned opening of requests
30.09.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Róbert Danko
robert.danko@nczisk.sk
+421 257269713

Documents