Status: Ongoing

Server time: 24.10.2021 13:39

Tender card #MAGS OVO 59623/2021
Rekonštrukcia a modernizácia výťahu, Laurinská 7 Bratislava

Information

ID of tender
14034
Name of content of tender
Rekonštrukcia a modernizácia výťahu, Laurinská 7 Bratislava
Tender ref. no.
MAGS OVO 59623/2021
Public tender journal ref. no.
41913-WNP
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
62 500,00 EUR
Main CPV
45313100-5 - Lift installation work
Further CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
71300000-1 - Engineering services
42416100-6 - Lifts
50750000-7 - Lift-maintenance services
71632000-7 - Technical testing services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia technicky a morálne zastaraného výťahu v objekte na ul. Laurinská 7 v Bratislave s jeho osadením do jestvujúcej výťahovej šachty a zohľadnením historického charakteru budovy a súčasných zákonných a technických noriem pre revízie výťahov a ich prevádzku, servis, kontroly v medzi revíznom období, všetky legislatívou určené skúšky, vrátane havarijnej služby.
Vzhľadom na to, že sa jedná o objekt, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou, budú predmetom zákazky projektantské a inžinierske činnosti pre vypracovanie a prejednanie zámeru obnovy v mene verejného obstarávateľa (so splnomocnením) - realizácia všetkých nevyhnutných úradných úkonov a komunikácie za účelom získania rozhodnutia s kladným stanoviskom od Krajského pamiatkového úradu (KPÚ), prípadne Technickej inšpekcie (TI) a na základe rozhodnutí, odporúčaní KPÚ a TI vypracovanie projektovej dokumentácie od autorizovanej osoby a všetky iné potrebné činnosti v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, samotná realizácia rekonštrukcie a modernizácie výťahu a jeho servis (do 60. mesiacov (5.rokov) od inštalácie výťahu). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak vlastník objektu bude disponovať rozhodnutím o zámere obnovy, Zhotoviteľ sa bude riadiť podľa platného rozhodnutia nadobudnutého vlastníkom.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.09.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mária Nemethová
maria.nemethova@bratislava.sk
+421 000000000

Documents