Status: Ongoing

Server time: 20.01.2022 08:37

Tender card #BBRSC/015/2021
Výkon zimnej služby v sezóne 2021/2022

Information

ID of tender
15967
Name of content of tender
Výkon zimnej služby v sezóne 2021/2022
Tender ref. no.
BBRSC/015/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Main CPV
60181000-0 - Hire of trucks with driver
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to zabezpečenie služieb vzťahujúcich sa na výkon zimnej služby v období zimnej sezóny 2021/2022 spolu s kvalifikovanou obsluhou, pričom verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie nepretržitej 24 hodinovej služby. Ide o službu spojenú s výkonom zimnej služby prostredníctvom vozidiel kategórie NA – N3, kategórie T a nakladača v rozsahu podľa jednotlivých častí predmetu zákazky. Uchádzač je povinný na svoje náklady zabezpečiť svojich zamestnancov, potrebné vozidlá, traktory alebo nakladače, príslušné strojné vybavenie, pracovné pomôcky a pri svojej činnosti rešpektovať oprávnené požiadavky verejného obstarávateľa. Poskytnutie služby v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je súčasťou Zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku (Príloha č. 2a až 2e tejto Výzvy) v rozsahu poskytnutia uvedeného v Rozsahu činností a výkonov (Príloha č. 3a až 3e tejto Výzvy) a v Zmluve o prevádzke dopravného prostriedku (Príloha č. 2a až 2e tejto Výzvy).
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj doklad o platnom poistení vzťahujúci sa na predmet zákazky pre každú časť predmetu zákazky samostatne, a to s poistným krytím min. vo výške 30 000,00 € v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, čo uchádzač preukáže predložením poistnej zmluvy o zodpovednosti za škodu v rozsahu podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky predkladá svoju ponuku.
Predmet zákazky je rozdelený na päť samostatných častí.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents

Časť 1 - Prenájom traktorov s obsluhou v počte 4 ks pre stredisko Jelšava

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60181000-0 - Hire of trucks with driver
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2 - Prenájom nakladača s obsluhou v počte 1 ks pre skládku posypového materiálu v obci Muráň

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60181000-0 - Hire of trucks with driver
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3 - Prenájom traktora s obsluhou v počte 4 ks pre stredisko Lučenec

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60181000-0 - Hire of trucks with driver
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4 - Prenájom vozidla s obsluhou v počte 1 ks pre úsek cesty Čechánky - Táňovo

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60181000-0 - Hire of trucks with driver
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5 - Prenájom traktora s obsluhou v počte 1 ks pre úsek cesty Abelová - Budiná

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60181000-0 - Hire of trucks with driver
Outcome of tender
One-off Contract