Status: Ongoing

Server time: 26.09.2022 14:32

DPS card #06379/2019/ODDVO
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Information

ID of tender
2635
Name of content of tender
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.
Tender ref. no.
06379/2019/ODDVO
Public tender journal ref. no.
4830 - MUP
EU journal ref. no.
2019/S 043-096932
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction
Estimated value
60 000 000,00 EUR
Main CPV
45233200-1 - Various surface works
Further CPV
45233142-6 - Road-repair works
45233141-9 - Road-maintenance works
45233221-4 - Road-surface painting work
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
45233228-3 - Surface coating construction work
45233229-0 - Verge maintenance work
45233292-2 - Installation of safety equipment
The tender is not divided into parts - justification
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie. Zároveň, predmet zákazky je úzko špecifikovaný, umožňuje zadávanie zákaziek na konkrétny typ stavebných prác, z uvedeného dôvodu by bolo delenie na časti iracionálne.
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie DNS v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 452 – Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne asfaltovania cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
29.03.2019 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2022 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Documents

Tenders