Status: Completed

Server time: 07.12.2019 23:17

Tender card #07467/2019/ODDVO
Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov

Information

ID of tender
4272
Name of content of tender
Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov
Tender ref. no.
07467/2019/ODDVO
Public tender journal ref. no.
17404 - WYS zo dňa 16.07.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Estimated value
160 000,00 EUR
Main CPV
50114100-8 - Truck repair services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv nadstavieb nákladných automobilov v členení na tri časti. Nadstavby budú pristavené na generálnu opravu/ výmenu pomocného motora do priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača a prevzaté z opravy/ výmeny pomocného motora z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača kapacitami verejného obstarávateľa. Pri priestoroch (servisnej dielni) nachádzajúcej sa do 150 km vrátane od sídla verejného obstarávateľa, hradí náklady spojené s pristavením a prevzatím nadstavieb verejný obstarávateľ. V ďalších prípadoch sa bude postupovať v súlade s článkom III. bod 3 jednotlivých Zmlúv o dielo. Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj „SP“) a v prílohách SP.

Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti:

- Časť predmetu zákazky č. 1 - Generálna oprava sypacej nadstavby VSV – 6 s výmenou pomocného motora v počte 3 ks,
- Časť predmetu zákazky č. 2 - Generálna oprava sypacej nadstavby SK – 5 v počte 2 ks,
- Časť predmetu zákazky č. 3 - Generálna oprava sypacej nadstavby SK – 6 - H v počte 1 ks.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2019 09:00:00
Planned opening of bids
29.07.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents

Generálna oprava sypacej nadstavby VSV – 6 s výmenou pomocného motora v počte 3 ks

Status
Completed
Predicted value not including VAT
79 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
50114100-8 - Truck repair services
Outcome of tender
One-off Contract

Generálna oprava sypacej nadstavby SK – 5 v počte 2 ks

Status
Completed
Predicted value not including VAT
52 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
50114100-8 - Truck repair services
Outcome of tender
One-off Contract

Generálna oprava sypacej nadstavby SK – 6 – H v počte 1 ks

Status
Completed
Predicted value not including VAT
28 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
50114100-8 - Truck repair services
Outcome of tender
One-off Contract