Status: Ongoing

Server time: 24.10.2020 11:01

Tender card #2341/2020
„Stabilizácia koruny historického múru, rekonštrukcia komunikácií a odstavných plôch vrátane vjazdu ku Zariadeniu pre seniorov „Domov pri kaštieli“.

Information

ID of tender
8226
Name of content of tender
„Stabilizácia koruny historického múru, rekonštrukcia komunikácií a odstavných plôch vrátane vjazdu ku Zariadeniu pre seniorov „Domov pri kaštieli“.
Tender ref. no.
2341/2020
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Construction
Main CPV
45000000-7 - Construction work
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie jednotlivých stavebných objektov (časť dokumentácie prikladáme) – viď koordinačný výkres č. 19_037_002, 20_016_500 správa – múr a 20_016 Statické zabezpečenie, pričom ochranu koruny múru žiadame riešiť pokrytím betónovými platňami s jednosmerným spádom ku odstavným plochám.

V predpokladanej hodnote zákazky žiadame uviesť možný termín jej realizácie (odovzdanie kompletného diela najneskôr 30.10.2020), predpokladaná hodnota zákazky musí obsahovať všetky s ňou spojené náklady a bude podkladom pre vystavenie objednávky.

Pre spracovanie záväznej cenovej ponuky doporučujeme obhliadku staveniska na tvare miesta, nie je však podmienkou. V prípade záujmu je možné dohodnúť termín jej spoločnej obhliadky.

Schedule

Len komunikácia
05.08.2020 09:00:00
Planned opening of bids
05.08.2020 09:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents