Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 01:03

Karta DSZ #DNS 23/2022
Zdvíhacie zariadenia – dodávka, náhradné diely

Informacje

ID zamówienia
34774
Nazwa zamówienia
Zdvíhacie zariadenia – dodávka, náhradné diely
Numer zamówienia
DNS 23/2022
Numer ogłoszenia BZP
49603 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2022/S 235-678661
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
400 000,00 EUR
Główny CPV
34326200-0 - Podnośniki samochodowe
Uzupełniające CPV
42411000-0 - Wciągniki i wielokrążki
42413200-6 - Podnośniki hydrauliczne
42413300-7 - Podnośniki pneumatyczne
42413400-8 - Podnośniki mechaniczne
42414100-2 - Dźwigi
42414320-0 - Żurawie platformowe
42414400-5 - Dźwigi do pojazdów mechanicznych
42414500-6 - Dźwigi mostowe
51511100-8 - Usługi instalowania urządzeń wyciągowych
51511110-1 - Usługi instalowania żurawi
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávanie bežne dostupných nových zdvíhacích zariadení a náhradných dielov pre zdvíhacie zariadenia. Podrobná technická špecifikácia a termín dodania budú obsahom konkrétnej výzvy podľa aktuálnych požiadaviek DPB, a.s.
Podľa potreby sa môže vyžadovať pri niektorých zákazkách oprávnenie na výkon určených činností na zdvíhacích zariadeniach podľa zákona o dráhach č. 513 / 2009 Z.z. a vyhlášky 205/2010 Z.z. alebo ekvivalent oprávnenia preukazujúci predmetné skutočnosti vydávaný v inom štáte ako SR.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
04.01.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
04.01.2023 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
04.01.2027 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty