Status: Trwająca

Czas serwera: 02.04.2023 14:34

Karta DSZ #TSB-DNS-2023/02
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu

Informacje

ID zamówienia
38546
Nazwa zamówienia
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu
Numer zamówienia
TSB-DNS-2023/02
Numer ogłoszenia BZP
10003 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2023/S 045-131206
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Uzupełniające CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
66132000-4 - Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Technické siete Bratislava, a.s., ako obchodná spoločnosť založená Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, je centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 15 ods. 2 písm. a) ZVO pre účely zadávania zákaziek, ktorých predmetom bude dodávka elektrickej energie alebo zemného plynu vo vzťahu k verejným obstarávateľom a/alebo obstarávateľom, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, ostatné organizácie a obchodné spoločnosti, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo v nich má majetkovú účasť. Verejný obstarávateľ je tiež centrálnou obstarávacou organizáciou pre mestské časti Bratislavy aj ich podriadené organizácie. Okruh nižšie uvedených subjektov sa môže rozšíriť o ďalšie subjekty, ktoré budú zriadené/založené Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava po vyhlásení tohto verejného obstarávania alebo v ktorých nadobudne majetkovú účasť. Tieto subjekty sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi podľa § 7 ods. 1
písm. b), d), e) a § 9 ods. 1 písm. a) a b) ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS.

Vzhľadom na súčasnú situáciu s cenami na trhu s energiami, verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazku vyjadrenú v eurách, keďže ju nie je možné jednoznačne a úplne určiť. Predpokladaný rozsah DNS je určený nasledovne:
Kategória č. 1: Dodávka elektrickej energie: 600 GWh
Kategória č. 2: Dodávka zemného plynu: 200 GWh

V súvislosti s Kategóriou č. 1 Dodávka elektrickej energie realizoval verejný obstarávateľ prípravné trhové konzultácie. Závery z nich vyplývajúce sú zverejnené na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36080/summary

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnocovanie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritéria následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Predmetom tohto verejného obstarávanie je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej ako "DNS") na zadávanie zákaziek na zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu. Verejný obstarávateľ rozdelil DNS do 2 kategórií:

Kategória č. 1: Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci 1. kategórie bude zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a prijímateľov po dobu trvania DNS, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do odberných miest.

Kategória č. 2: Dodávka zemného plynu
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci 2. kategórie bude zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a prijímateľov po dobu trvania DNS, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do odberných miest.

Dodávateľ zabezpečí komplexné služby súvisiace s pravidelnou bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny/zemného plynu do odberných miest vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlky voči zúčtovateľovi odchýlok za každé odberné miesto a za podmienok stanovených v Zmluve/Rámcovej dohode.

Ďalšie informácie o predmete DNS a ostatné podmienky a požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS a v ich prílohách.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
31.03.2023 13:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
31.03.2023 13:01:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Technické siete Bratislava, a.s.
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava
814 99, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zuzana Jamnická
zuzana.jamnicka@tsb.sk
+421 903470900

Dokumenty

1. Dodávka elektrickej energie

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Uzupełniające CPV
66132000-4 - Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

2. Dodávka zemného plynu

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
Uzupełniające CPV
66132000-4 - Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy