Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 05:46

Karta zamówienia #01/2024/KG
Zriadenie a prevádzkovanie služby na hromadné odosielanie SMS

Informacje

ID zamówienia
48740
Nazwa zamówienia
Zriadenie a prevádzkovanie služby na hromadné odosielanie SMS
Numer zamówienia
01/2024/KG
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
2 968 552,04 EUR
Główny CPV
64212100-6 - Usługi przesyłania krótkich komunikatów tekstowych (SMS)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Predmetom zákazky je zriadenie a prevádzkovanie služby na hromadné odosielanie SMS. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že jednotlivé služby tvoria jeden celok plnenia predmetu zákazky. Predmet zákazky predstavuje homogénne aktivity, ktoré sú navzájom procesne, časovo a vecne prepojené. Ich ďalšie vyčlenenie do dvoch, prípadne viacerých verejných obstarávaní, resp. rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti, by prinášalo verejnému obstarávateľovi významné komplikácie pri zavádzaní predmetu zákazky do prevádzky. Pri tomto type plnení a dohody o poskytnutí služieb je rozhodujúce aj správne nasadzovanie. Z hľadiska uvedeného by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie a prevádzkovanie služby na hromadné odosielanie SMS

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.03.2024 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
22.03.2024 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adres
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Katarína Grejták Bednáriková
katarina.grejtakbednarikova@nczisk.sk

Dokumenty