Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2023 12:07

Karta DSZ #IKT/NCZI/2020
IKT pre potreby NCZI

Informacje

ID zamówienia
9293
Nazwa zamówienia
IKT pre potreby NCZI
Numer zamówienia
IKT/NCZI/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 207-501756
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
9 995 000,00 EUR
Główny CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Uzupełniające CPV
30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne
48100000-9 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov 48100000-9 softvérové balíky, 48800000-6 Informačné systémy a servery a 30000000-9 Kancelárske stroje a počítačové zariadenia.

Komentarz

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov.

Verejný obstarávateľ si v zmysle § 61 ods. 4 ZVO vyhradzuje právo v jednotlivých výzvach určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS
23.11.2020 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
23.11.2020 11:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
23.11.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adres
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 910491764

Dokumenty

softvérové balíky

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
48100000-9 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
Uzupełniające CPV
48200000-0 - Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48300000-1 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
48400000-2 - Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych
48500000-3 - Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

informačné systémy a severy

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Uzupełniające CPV
48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne
48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

kancelárske stroje a počítačové zariadenia

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Uzupełniające CPV
30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30200000-1 - Urządzenia komputerowe

Oferty