Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 03:52

Karta zákazky #06806/2021/ODDVO
Výpočtová technika pre projekt „Moderné vzdelávanie pre prax.“ (Výzva č. 21)

Informácie

ID zákazky
11092
Názov predmetu
Výpočtová technika pre projekt „Moderné vzdelávanie pre prax.“ (Výzva č. 21)
Číslo spisu
06806/2021/ODDVO
Číslo z vestníka VO
231/2018 zo dňa 23.11.2018 pod číslom 16806-MUT
Číslo z vestníka EU
2018/S 225-514197
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
83 644,89 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213000-5 - Osobné počítače
30213100-6 - Prenosné počítače
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30237410-6 - Počítačová myš
30237460-1 - Počítačové klávesnice
30213200-7 - Tabletový počítač
30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
30232000-4 - Periférne vybavenie
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
30237200-1 - Príslušenstvo počítačov
30237260-9 - Nástenné ramená na monitory
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je dodávka výpočtovej techniky pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v zmysle Príloh č. 4a, 4b, 4c, 4d a 4e týchto SP a všetky s tým súvisiace práce k projektu Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom: „Moderné vzdelávanie pre prax “.

Predmet zákazky je rozdelený na päť samostatných častí:

Časť predmetu zákazky č. 1 PC a príslušenstvo
Časť predmetu zákazky č. 2 Dataprojektory a interaktívne tabule
Časť predmetu zákazky č. 3 Multifunkčné zariadenia
Časť predmetu zákazky č. 4 Audio systém
Časť predmetu zákazky č. 5 Notebooky

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti predmetu zákazky nie je obmedzená. Uchádzač
môže predložiť ponuku na jednu časť, alebo viacero častí.

Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny.

Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky na odberné miesta uvedené v Prílohe č. 4a, 4b, 4c, 4d a 4e týchto SP, a to za dodržania podmienok týkajúcich sa parametrov a ich množstiev.

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných, nerozbalených a nerepasovaných zariadení.

Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly pred podpisom Kúpnej zmluvy oprávnenými osobami.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má na daný účel vyčlenené.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky sú uvedené v prílohách týchto SP, najmä v Prílohe č. 3a, v Prílohe č. 3b, v Prílohe č. 3c, v Prílohe 3d a v Prílohe 3e - Technická špecifikácia ponúkaného tovaru pre každú časť predmetu zákazky samostatne a v ostatných prílohách týchto Súťažných podkladov.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.04.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
07.04.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600

Dokumenty

Časť predmetu zákazky č. 1 PC a príslušenstvo.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
50 917,78 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213000-5 - Osobné počítače
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30237410-6 - Počítačová myš
30237460-1 - Počítačové klávesnice
30213200-7 - Tabletový počítač
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť predmetu zákazky č. 2 Dataprojektory a interaktívne tabule.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 598,69 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
30237200-1 - Príslušenstvo počítačov
30237260-9 - Nástenné ramená na monitory
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť predmetu zákazky č. 3 Multifunkčné zariadenia.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 113,23 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť predmetu zákazky č. 4 Audio systém.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 213,52 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť predmetu zákazky č. 5 Notebooky.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 801,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy