Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:38

Karta obstarávania #MK/A/2021/09145
Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Informácie

ID zákazky
11136
Názov predmetu
Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Číslo spisu
MK/A/2021/09145
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 65/2021 - 11.03.2021, značka 15267 - MSS
Číslo z vestníka EU
2021/S 048-120968
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
310 411,30 EUR
Hlavný CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Doplňujúci CPV
71520000-9 - Stavebný dozor
71521000-6 - Stavebný dozor na stavenisku
71251000-2 - Architektonické služby a stavebný dozor
71521000-6 - Stavebný dozor na stavenisku
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky, ku ktorému má byť stavebno – technický dozor vykonaný, pozostáva zo súboru stavebných prác, ktoré medzi sebou navzájom súvisia, dopĺňajú sa, ovplyvňujú sa a vzájomne na seba nadväzujú. Predmetné stavebné práce tvoria jeden neoddeliteľný technický a funkčný celok. Vzhľadom na skutočnosť, že pre riadnu realizáciu zákazky je nevyhnutná podrobná znalosť projektovej dokumentácie stavby, v rámci ktorej sú naprojektované práce a činnosti, ktoré na seba navzájom vecne, miestne a časovo nadväzujú a tvoria jednu ucelenú časť, nie je možné, resp. vhodné predmet zákazky rozdeliť na jednotlivé časti, pretože jeho prípadným rozdelením na akékoľvek časti by došlo k výraznému sťaženiu, až zmareniu možnosti úspešnej a plynulej realizácie diela ako celku. Na základe uvedeného Verejný obstarávateľ nepovažuje za vhodné deliť aj predmet tejto zákazky – keďže je potrebné zabezpečiť komplexné a v mnohých ohľadoch vzájomne neoddeliteľné služby stavebného dozoru pre jednotlivé časti stavby pri rekonštrukcii a modernizácii cesty II/552 – Slanecká cesta. Okrem iných možných rizík, nerozdelenie predmetu zákazky na časti eliminuje riziko pochybností pri určení zodpovednosti konkrétneho poskytovateľa stavebného dozoru pri škodovej udalosti.
Ako už bolo uvedené, predmet zákazky spočíva v plneniach a aktivitách, ktoré svojou povahou spolu nevyhnutne súvisia a sú na sebe závislé. Už pri spracovaní projektovej dokumentácie na stavbu, ku ktorej má byť stavebný dozor vykonaný, bolo dielo projektované ako jeden celok a na celú stavbu je vydané jedno stavebné povolenie. Realizácia čiastkových plnení viacerými samostatnými poskytovateľmi by bola po technickej a organizačnej stránke komplikovaná, zvýšilo by sa riziko navýšenia dodatočných nákladov, ohrozilo sa dodržiavanie harmonogramu a termínov a najmä by sa výrazne oslabila pozícia Verejného obstarávateľa z hľadiska držania záruk za výsledok ako celok.
Ďalej ku komplexnosti dodávky uvádzame, že na celý projekt stavby bude vedené aj jedno kolaudačné konanie. Pri procesu kolaudácie stavby by tak mohli nastať problémy, keďže môže byť odopreté vydanie kolaudačného rozhodnutia ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia – čo bude hodnotené ako jeden celok pre celú stavbu v zmysle vydaného stavebného povolenia, za čo bude mať okrem iného zodpovednosť vybraný dodávateľ stavebno – technického dozoru. Verejný obstarávateľ pri posudzovaní vhodnosti rozdelenia zákazky vychádzal aj z dostupnej judikatúry a výkladovej praxe, napr. z rozhodnutia českého Najvyššieho správneho súdu (62 Af 7/2010), z ktorého vyplýva, že rozdelenie verejnej zákazky na časti prichádza do úvahy vtedy, pokiaľ plnenie v rámci jednotlivých častí bude plnenie svojím charakterom odlišné a naopak rozdelenie verejnej zákazky na časti nebude vhodné vtedy, pokiaľ bude predmet zákazky tvorený plneniami navzájom sa neodlišujúcimi alebo plneniami, ktoré na seba úzko nadväzujú. Keďže predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktoré na seba úzko nadväzujú, nie je vhodné rozdelenie predmetu zákazky na časti.
Vo výkladovom stanovisku ÚVO č. 2/2018 sa uvádza, že (cit.) „pri konkrétnych prípadoch môžu existovať aj dôvody technického charakteru, ktoré neumožňujú alebo sťažujú rozdelenie zákazky na časti. Existujú rôzne dôvody, ktoré môžu brániť rozdeleniu zákazky.“
Verejný obstarávateľ posúdil všetky vyššie uvedené okolnosti, pričom dospel k záveru, že delenie predmetu zákazky nie je účelné, naopak bolo by výrazne kontraproduktívne, a to najmä z dôvodov, že:
(i) stavba bola projektovaná ako celok a rovnako je na stavbu ako celok vydané jedno stavebné povolenie;
(ii) rozdelenie zákazky na fragmenty by pri ich realizácii spôsobovalo časové, personálne, organizačné a právne prekážky, ktoré by sťažovali realizáciu diela;
(iii) rozdelením zákazky by sa oslabila pozícia Verejného obstarávateľa z hľadiska držania záruky za výsledok ako celok a z hľadiska praktickej možnosti vymáhania zodpovednosti u zhotoviteľov;
(iv) všetky objekty a stavebné činnosti v rámci zákazky sú previazané aj technicky a vzájomne súvisia;

a keďže rozdelenie predmetu zákazky je na mieste vtedy, pokiaľ plnenie v rámci jednotlivých častí bude svojim charakterom odlišné a navzájom nesúvisiace, čo však nie je aplikovateľné v prípade tejto zákazky, keďže všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto zákazky spolu súvisia a na seba nadväzujú, tak Verejný obstarávateľ konštatoval, že nie sú naplnené predpoklady na to, aby bola zákazka rozdelená na časti a zákazku zadáva ako jeden celok.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebno-technického dozoru pre jednotlivé časti stavby „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ (ďalej len „Stavba“):
(i) projekt „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,
(ii) projekt „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,
(iii) projekt „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice pre Mesto Košice,
ktorá bude realizovaná ako jeden celok.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.04.2021 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.04.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Marta Kresáková
kresakova.kosice@proebiz.com
+421 911226997

Dokumenty