Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.10.2021 01:32

Karta obstarávania #1781/2021/220
Expedičný sklad Čierny Balog

Informácie

ID zákazky
11499
Názov predmetu
Expedičný sklad Čierny Balog
Číslo spisu
1781/2021/220
Číslo z vestníka VO
21882-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
886 516,07 EUR
Hlavný CPV
45236000-0 - Stavebné práce na stavbe plôch
Doplňujúci CPV
45233250-6 - Práce na úprave povrchu okrem ciest
45262310-7 - Železobetonárske práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Expedičný sklad Čierny Balog

Jedným z hlavných problémov expedičného skladu dreva v Čiernom Balogu je nekvalitné spevnenie jeho povrchu drveným kamenivom, ktoré je na väčšine plochy úplne zdevastované a zatlačené pod povrch, na ktorom sa nachádza hrubá vrstva – cca 300 mm blata pomiešaná s kôrou. Časť existujúcej plochy je spevnená cestnými panelmi, ktoré sú poväčšine poprelamované. Pred budovaním nových stavebných objektov je potrebné na drevosklade vykonať navrhnuté demontážne a búracie práce.
Nové spevnenie drevoskladu bude betónovým krytom (vibrovaným) z betónu STN EN 206-1-C30/37-XF2,XC2(SK)-CI 0,4-Dmax16-S3 hrúbky 200 mm. Betón bude obojstranne vystužený sieťovinou Ø 6,0 mm – oká 100x100 mm, rozmerov 2 000 x 3 000 mm, presah sieťoviny musí byť minimálne 200 mm na každú stranu. Sieťoviny budú navzájom fixované v dolnej a hornej polohe pomocou vystreďovacích spôn z betonárskej ocele ø 6 mm v množstve 2 ks na 1 m 2 sieťovín. Spodná sieť musí byť uložená na dištančných podložkách v polohe 40 mm od upraveného podložia.
Kontrakčné polia sú navrhnuté rozmerov 5,60 m x 5,60 m, aby bolo v každom celom kontrakčnom poli uložených 6 ks sietí rozmerov 2,00x3,00 m. Kontrakčné škáry sú navrhnuté šírky w = 12 mm do hĺbky 100 mm vyplnené tesniacou vložkou a zaliate trvalopružnou zálievkou. Dilatačné škáry (na celú hrúbku betónového krytu) sú navrhnuté šírky w = 30 mm v poliach 17,0 x 17,0 m a budú vyplnené dilatačnou doskou, tesniacou vložkou a vo vrchnej časti asfaltovou zálievkou podľa ST 73 6242, alt. silikónovou výplňou.
Celková plocha navrhovaného spevnenia betónovým krytom bude 7 670 m2.
Nové oceľové osvetľovacie stĺpy budú chránené pred poškodením, ktoré môže nastať počas manipulácie s guľatinou železobetónovými prefabrikovanými rúrami s pätkou TA 100/100 DN 1 000 mm a výšky 1 000 mm.
Dažďová gravitačná kanalizácia je z dôvodu minimálneho spádu existujúceho drevoskladu v priečnom a pozdĺžnom smere, navrhnutá ako pozdĺžny otvorený záchytný odvodňovací žľab. Prierez šírky 1,30 m a výšky h = 0,26 m je vedený popri existujúcom oplotení a čiastočne popri novom oplotení (zo strany od lesnej železničky) dĺžky 110 m. Odvodňovací záchytný žľab bude viesť do železobetónovej šachty MŠ1, MŠ2 a MŠ3 pre zachytávanie splavených nečistôt zo spevnenej plochy. Pred záchytným rigolom a monolitickými železobetónovými šachtami MŠ1, MŠ2 a MŠ3 budú osadené prenosné oceľové zábrany pre uskladnenie guľatiny.
Odlučovač ropných látok je navrhnutý na princípe koalescencie. Odlučovač sa skladá z dvoch železobetónových nádrží z vodostavebného betónu B 30, pôdorysných rozmerov 3 600mm x 2 600 mm a výšky 1 700 mm po strop. Celková dĺžka ORL KL Integro 100 bude 7,80 m a šírka 2,60 m.
Oplotenie bude tvoriť viacúčelová zábrana (protihluková, proti šíreniu prachu a vizuálna) výšky 3 180 mm od rastlého terénu. Zo strany od lesnej železničky je navrhnuté nové oplotenie z poplastovaného pletiva výšky 2 000 mm pripevneného na oceľových stĺpikoch.Pri vstupe zo strany od miestneho potôčika bude nové oplotenie z oborového pletiva výšky 3 000 mm pripevneného na oceľových stĺpikoch s tieniacou sieťou (100 % tienenie) zelenej farby na zabránenie šíreniu prachu z areálu drevoskladu.
Osvetlenie areálu drevoskladu je navrhnuté svietidlami typu AMI A4507MAXIM2/D60.4 so svetelnými zdrojmi LED, osadené na dvoch nových stožiaroch typu UDO-10 Z o výške 10 m dvojitými výložníkmi V2T-20-D89. Nové podperné body budú osadené v betónových základoch. Na dvoch existujúcich betónových stĺpoch budú svietidlá nainštalované na reflektorových 2 m výložníkoch – atyp.

Stavba je rozčlenená na nasledovné stavebné objekty :
SO – 01 SPEVNENIE PLOCHY
SO – 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA a ORL KL Integro 100
SO – 03 OPLOTENIE, PEVNÉ A PRENOSNÉ ZÁBRANY (Prenosné zábrany budú realizované vlastnými kapacitami objednávateľa, z tohto dôvodu nefigurujú v Zadaní s výkazom výmer)
SO – 04 OSVETLENIE ES

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.05.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
19.05.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Maroš Gallo
maros.gallo@lesy.sk
+421 908444411

Dokumenty