Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2021 09:18

Karta obstarávania #SNM-SML-PDL-2020/305
Stavebný dozor pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce II. etapa

Informácie

ID zákazky
11511
Názov predmetu
Stavebný dozor pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce II. etapa
Číslo spisu VO
SNM-SML-PDL-2020/305
Číslo z vestníka VO
431605
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
127 387,66 EUR
Hlavný CPV
71520000-9 - Stavebný dozor
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Stavebný dozor pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce II. etapa: Výkon technickej, vecnej, cenovej, zmluvnej kontrolnej činnosti počas uskutočňovania stavebných prác. Povinná účasť na všetkých nevyhnutných činnostiach počas celej doby prípravy, uskutočňovania, odovzdania a kolaudácie stavieb. Vedenie kontrolných dní a vyhotovovania zápisov z nich. Sledovanie spôsobu a postupu stavebných prác, či sa uskutočňujú podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa podmienok stavebného povolenia a vydaných vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí. Dozeranie na použitie správnych a kvalitných materiálov a výrobkov v zmysle návrhu projektovej dokumentácie a tiež na ich odborné uskladnenie pred použitím a zabudovaním. Kontrola dodržiavania technologických postupov. Vykonávanie zápisov do stavebného denníka. Kontrola inštalácie technického vybavenia na stavbe, posúdenie vhodnosti ich použitia a na odborné uskladnenie strojov a zariadení. Zisťovanie a kontrola odstránenia nedostatkov, ktoré boli zistené. Dohľad nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, na bezpečnosť staveniskovej prevádzky, kontrola zaistenia ochrany bezpečnosti pracovníkov objednávateľa a návštevníkov, ktorí sa budú pohybovať po prehliadkových trasách v bezprostrednej blízkosti staveniska. Povinnosť dať zhotoviteľovi príkaz prerušiť prácu, pokiaľ nie je prítomný na stavbe zodpovedný stavbyvedúci, ak je ohrozená bezprostredná bezpečnosť pracovníkov zhotoviteľa, nie je zaistená bezpečnosť pracovníkov objednávateľa a návštevníkov pohybujúcich sa po prehliadkových trasách v bezprostrednej blízkosti staveniska a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby alebo ak hrozia iné vážne škody. Sledovanie vedenia stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačných rozhodnutí. Priebežná kontrola časti stavebných prác, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, sledovanie preberania prác a evidovanie výsledkov kontrol v stavebnom denníku, vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov. Udeľovanie súhlasu na začatie realizácie prác. V spolupráci s autorom projektovej dokumentácie riešiť technické otázky, nevyhnutné zmeny, pričom pred udelením súhlasu na zmenu zhotoviteľovi, prerokuje a požiada o odsúhlasenie objednávateľa. Kontrola vecnej a cenovej správnosti oceňovacích podkladov - súpisov prác na základe zmluvného rozpočtu stavby a tiež kontrola platobných dokladov. Sledovanie dodržiavania platných technických noriem a predpísaných technologických predpisov. Dôsledné sledovanie dodržiavanie podmienok zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Preberanie a kontrola dokladov k odovzdaniu a prevzatiu ukončených prác. Kontrola vypratania staveniska. Účasť na preberacom konaní a kolaudačných konaniach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

1. Verejné obstarávanie bude realizované prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE, vrátane komunikácie, predkladania a vyhodnocovania ponúk (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11511/summary
2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alwbo podľa § 114 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Nakoľko ide o elektronické verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ uvádza, aká má byť forma elektronických dokumentov napr. ekvivalent originálu alebo úradne overeného dokumentu je dokument vyhotovený podľa § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Govermente teda je vyhotovený vo forme zaručenej elektronickej konverzie (Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu podľa štvrtej časti tohto zákona.) Uchádzač v ponuke predloží požadované dokumenty ako originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladov, ak nie je uvedené inak.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
8. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.05.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
18.05.2021 09:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenské národné múzeum
Adresa
Vajanského nábrežie 2
Bratislava
810 06, Slovenská republika
Procesný garant
Marianna Horváthová
marianna.horvathova@snm.sk
+421 220469168

Dokumenty