Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2021 15:32

Karta obstarávania #07921/2021/ODDVO
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Informácie

ID zákazky
11552
Názov predmetu
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina
Číslo spisu
07921/2021/ODDVO
Číslo z vestníka VO
29598 – MSP
Číslo z vestníka EU
2021/S 114-298503
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
6 079 456,63 EUR
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Doplňujúci CPV
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
45221111-3 - Stavebné práce na cestných mostoch
45233200-1 - Rôzne práce vrchnej stavby
45111230-9 - Práce pri stabilizácii podložia
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách č. 1a - projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_I. etapa a 1b - projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_II. etapa týchto súťažných podkladov, a to v závislosti od jednotlivých častí predmetu zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.08.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.08.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Dokumenty

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 492 143,84 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Doplňujúci CPV
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
45221111-3 - Stavebné práce na cestných mostoch
45233200-1 - Rôzne práce vrchnej stavby
45111230-9 - Práce pri stabilizácii podložia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - II. etapa

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
587 312,79 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Doplňujúci CPV
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
45221111-3 - Stavebné práce na cestných mostoch
45233200-1 - Rôzne práce vrchnej stavby
45111230-9 - Práce pri stabilizácii podložia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy