Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.06.2024 06:11

Karta obstarávania #SUSCCH-NZ-VS-2021-angio
Angiografické prístroje

Informácie

ID zákazky
11920
Názov predmetu
Angiografické prístroje
Číslo spisu
SUSCCH-NZ-VS-2021-angio
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 95/2021, 21360 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 079-200537
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 351 700,00 EUR
Hlavný CPV
33111720-4 - Angiografické prístroje
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80510000-2 - Služby týkajúce sa odborných školení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zdôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti bude zverejnené spolu so súťažnými podkladmi.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia 3 kusov angiografických prístrojov:
- RTG prístroj pre elektrofyziológiu;
- Dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiologie a neurológie;
- RTG prístroj pre intervenčnú kardiológiu.
Požaduje sa dodanie nových, nepoužitých a nerepasovaných prístrojov.

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:
- služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidáciu obalov,
- kompletizáciu a inštaláciu prístroja,
- odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia,
- zaškolenie min. 3 zamestnancov s obsluhou dodaného prístroja,
- Odovzdanie dokladov pri preberacom konaní - odovzdávací protokol, certifikáty o zhode pre celé zariadenie, všetky potrebné revízne správy potrebné pre správnu funkciu zariadenia a príslušnú legislatívu platnú v tejto dobe pre zdravotnícke zariadenia, záručný list, manuál na obsluhu v listinnej a elektronickej podobe v úradnom jazyku, faktúru a dodací list zariadenia,
- Záverečný odovzdávací kompletný test prístroja potvrdzujúci kompletnosť technických vlastností a plnú funkčnosť zariadenia za prítomnosti primára príslušného oddelenia uskutočnený na začiatku odovzdávacieho konania,
- technologický projekt,
- záručnú dobu min. 24 mesiacov a záručný servis.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného
obstarávateľa sú uvedené v kapitole C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.07.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.07.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant

obstaravanie@suscch.eu
+421 905412051

Dokumenty