Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.04.2024 02:42

Karta obstarávania #2021
Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltérske práce 2021-2023

Informácie

ID zákazky
11957
Názov predmetu
Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltérske práce 2021-2023
Číslo spisu
2021
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 250 000,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú opravy vrchnej vrstvy pozemných komunikácií, parkovísk a verejných priestorov, ktoré sú v správe mestskej časti Petržalka t. z. (i) opravy a rekonštrukcie (tj. vyspravenie) výtlkov krytu, (ii) opravy prepadov komunikácií, (iii) opravy porúch asfaltových krytov asfaltovým betónom, (iv) oprava chodníkov a to všetko so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov, vybúranie a odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových vrstiev, vybúranie a odstránenie podkladov z betónu, odstránenia úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenia poškodeného miesta od zbytkov zmesi, nánosov a pod., rezanie asfaltového krytu alebo podkladu, zarovnanie vybúraného povrchu, aplikácia asfaltového penetračného náteru, pokládka, zhutnenie a zarovnanie asfaltovej zmesi AC 11 O, tr. II, aplikácia trvalo pružnej asfaltovej zálievky na styku novej obrusnej asfaltovej vrstvy s okolitým asfaltovým povrchom v rozsahu špecifikovanom verejným obstarávateľom počas plnenia zákazky a v súlade so špecifikáciou jednotkových cien prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu č. 1 Rámcovej zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.05.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.05.2021 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Miroslav Cák
cak@agmpartners.sk
+421 940999690

Dokumenty