Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 14:51

Karta obstarávania #BBRSC/004/2021
Technické plyny v tlakových fľašiach

Informácie

ID zákazky
12707
Názov predmetu
Technické plyny v tlakových fľašiach
Číslo spisu
BBRSC/004/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
24110000-8 - Technické plyny
Doplňujúci CPV
44612100-4 - Tlakové fľaše na plyn
24111900-4 - Kyslík
24321115-9 - Acetylén
24112100-3 - Oxid uhličitý
09122000-0 - Propán a bután
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru, a to technických plynov a plynových zmesí v tlakových fľašiach určených pre potreby verejného obstarávateľa pri realizácii údržby ciest (zváranie oceľových prvkov, ohrev emulzií) a pri vykonávaní opráv strojov a mechanizmov (zváranie) spolu s prenájmom tlakových fliaš, ADR, mýtny poplatok a ostatné poplatky. Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj prenájom certifikovaných tlakových fliaš, ktorých počet pre jednotlivé druhy tovaru je uvedený v prílohe č. 4 – Odberné miesta s určením množstva tlakových fliaš a tento je započítaný do ceny tovaru. Predmet zákazky musí spĺňať rozsah a parametre uvedené v prílohe č. 3 Výzvy – Špecifikácia, bude dodávaný na základe čiastkových objednávok v čiastkových dodávkach s dopravou a vyložením na miesta určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je súčasťou Rámcovej dohody (Príloha č. 2 tejto Výzvy) v rozsahu dodávok uvedených v špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.06.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.06.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty