Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 22:09

Karta obstarávania #032/2021/VO-§117
Rekonštrukcia časti priestorov v objekte MŠ Čordákova 17, Košice

Informácie

ID zákazky
12872
Názov predmetu
Rekonštrukcia časti priestorov v objekte MŠ Čordákova 17, Košice
Číslo spisu
032/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
83 000,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Rekonštrukcia časti priestorov v objekte MŠ Čordákova 17, Košice v rozsahu Výkazu výmer - Príloha č.1 (stavebné úpravy časti priestorov, rekonštrukcia časti priestorov ZTI, elektroinštalácie, obvodový plášť, ležatá kanalizácia.)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo za účelom uskutočnenia predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.06.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty