Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.07.2022 22:24

Karta obstarávania #3455/2021/150
Zabezpečenie služieb súvisiacich so získaním NFP pre lesníctvo z opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre prechodné obdobie 2021-2023

Informácie

ID zákazky
12936
Názov predmetu
Zabezpečenie služieb súvisiacich so získaním NFP pre lesníctvo z opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre prechodné obdobie 2021-2023
Číslo spisu
3455/2021/150
Číslo z vestníka VO
43390-WYS
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
98 333,33 EUR
Hlavný CPV
79421000-1 - Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je zabezpečenie služieb súvisiacich so získavaním nenávratných finančných prostriedkov z PRV SR 2014-2020 pre LESY SR, š. p. v prechodnom období 2021-2023 podľa potreby objednávateľa v nasledovných činnostiach:
• poradenská a konzultačná činnosť v oblasti získavania finančných prostriedkov z PRV SR 2014-2020,
• kompletné vypracovávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) podľa potreby objednávateľa a príslušných programových dokumentov a príručiek,
• kompletné vypracovávanie žiadostí o platby, ktoré budú podrobne vyšpecifikované v čiastkových zmluvách o dielo.
• počas realizácie a udržateľnosti projektu poskytnutie súčinnosti žiadateľovi pri spracúvaní monitorovacích správ jednotlivých projektov, tak ako je to uvedené v príručkách PRV SR 2014 -2020, upozorňovanie žiadateľa na termíny predkladania monitorovacích správ

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
04.10.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty

Zabezpečenie služieb súvisiacich so získaním NFP pre lesníctvo z opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre prechodné obdobie 2021-2023

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
98 333,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
79421000-1 - Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody