Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 12:29

Karta obstarávania #MAGS OVO 55656/2021
Vypracovanie statických posudkov

Informácie

ID zákazky
13052
Názov predmetu
Vypracovanie statických posudkov
Číslo spisu
MAGS OVO 55656/2021
Číslo z vestníka VO
VVO č.159/2021,32643 -WNS z 13. 7. 2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
63 840,00 EUR
Hlavný CPV
71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Doplňujúci CPV
79314000-8 - Štúdie realizovateľnosti
71319000-7 - Služby znalcov (expertíza)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie statických posudkov existujúcich konštrukcií pozemných stavieb pre účely posúdenia investičného zámeru a budú pripravované podľa zadaní, ktoré budú neskôr špecifikované. Statický posudok má podať hlavnému mestu ako objednávateľovi objektívnu informáciu o statickej odolnosti a statickej bezpečnosti existujúcej nosnej konštrukcie pozemného objektu a jeho nosných prvkov, podľa kritérií súčasných platných technických noriem rady STN EN a STN ISO.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Plnenie zákazky bude uskutočnené na základe Rámcovej dohody. Rámcová dohoda sa uzatvorí s tromi (3) úspešnými uchádzačmi na dobu 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.07.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zuzana Štanclová
+421 259356511
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563

Dokumenty