Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2021 14:34

Karta obstarávania #08294/2021/ODDVO
Osobné ochranné pracovné prostriedky.

Informácie

ID zákazky
13070
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné prostriedky.
Číslo spisu
08294/2021/ODDVO
Číslo z vestníka VO
165//2021 pod číslom 34406 - WYT dňa 21.07.2021
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
213 983,25 EUR
Hlavný CPV
18110000-3 - Pracovné odevy
Doplňujúci CPV
18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
18830000-6 - Ochranná obuv
18000000-9 - Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo
18140000-2 - Doplnky pracovných odevov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie nového tovaru - osobné ochranné pracovné prostriedky ako pracovné tričká, výstražné vesty, svetre, nohavice, polokošele, mikiny, rukavice, obuv, bundy, zateplené bundy, monterkové nohavice, zváračský odev, pilčícke sety, ochranné okuliare, respirátory, ochranné štíty, chrániče sluchu a iné (ďalej aj „tovar“), a to všetko v čiastkových dodávkach vrátane dopravy do miesta určenia v minimálnej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa bližšie definovanej v Prílohe č. 3 súťažných podkladov – Špecifikácia.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v prílohách súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.08.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.08.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Fekiačová
jana.fekiacova@bbsk.sk
+421 948984740
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty