Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 00:38

Karta obstarávania #2021-50
Pieskovanie kotlov K1, K2 počas odstávok.

Informácie

ID zákazky
13230
Názov predmetu
Pieskovanie kotlov K1, K2 počas odstávok.
Číslo spisu
2021-50
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
90912000-3 - Čistenie rúrkových konštrukcií pieskovaním
Doplňujúci CPV
45223000-6 - Stavebné práce na stavebných konštrukciách
45222100-0 - Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky bude:
Otryskávanie pieskovaním vnútorných plôch kotlov na požadovaný stupeň čistoty pre vykonanie
opráv výmurovky a očistenie membránových stien a prehrievačov pary od nánosov, pre
uskutočnenie merania hrúbok základného materiálu kotlov a zabezpečenie efektívneho prestupu
tepla zo spaľovacieho procesu cez teplo výmenné membránové steny a prehrievače kotlov
a zabezpečila sa tak výroba pary podľa STN EN ISO 8501-2 vyjadrený údajom Sa nasledovne:
- Sa = 2,0 stupeň používaný pre tryskanie vnútorného povrchu kotla, dôkladné tryskanie – odstránenie voľnej hrdze, náterov, očistenie zvarov.
- Sa = 2,5 stupeň používaný pre tryskanie vnútorného povrchu kotla, veľmi dôkladné tryskanie – kompletné odstránenie okují, hrdze a starých náterov, je prípustná veľmi malá odchýlka vo farebnosti povrchu.
Podrobný opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1. - Technická špecifikácia+ Príloha č. 3 - Výkres

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2021 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty