Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2021 08:29

Karta obstarávania #3599/2021/150
Realizácia uzatváracieho krytu vozovky – LC Palota

Informácie

ID zákazky
13414
Názov predmetu
Realizácia uzatváracieho krytu vozovky – LC Palota
Číslo spisu
3599/2021/150
Číslo z vestníka VO
33453 - WYP Vestník č. 162/2021
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
158 424,91 EUR
Hlavný CPV
45233220-7 - Práce vrchnej stavby ciest
Doplňujúci CPV
45233120-6 - Stavebné práce na výstavbe ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je položenie vrstvy vozovky s asfaltového betónu ACo 16 tr. II. hr. 50 mm, vrátane dopravy na miesto stavby. Na už vytvorené podkladné vrstvy vozovky lesnej cesty kategórie 1L - 4,0/30 – šírka vozovky do 4,0 m, ktoré sú upravené rozfrézovaním existujúcej vozovky do hr. 200 mm s doplnením štrkodrviny fr. 0 – 63 v hr. 60 mm, s urovnaním povrchu a zhutnením. Miesto stavby je v k. ú. Palota, okres Medzilaborce, cca 2,5 km za obcou. Celková dĺžka úsekov s požadovanou asfaltovou vozovkou je 6,387 km, rozdelenej na tri úseky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ rozhodol, že otváranie ponúk sa uskutoční výhradne funkcionalitou on-line" sprístupnením ponúk bez povinnosti umožnenia fyzickej účasti uchádzačov na otváraní ponúk. Otváranie ponúk sa uskutoční on-line podľa lehoty uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že v zmysle § 40, ods. 6, písm. g) ZVO, so subjektami narúšajúcimi hospodársku súťaž, sa nebudú uzatvárať zmluvné vzťahy. Verejný obstarávateľ ďalej upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.08.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
04.08.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Dokumenty