Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.06.2024 07:13

Karta DNS #MAR 17/2021
Živé kvety, umelé kvety a dekoračný materiál

Informácie

ID zákazky
13929
Názov predmetu
Živé kvety, umelé kvety a dekoračný materiál
Číslo spisu
MAR 17/2021
Číslo z vestníka VO
192/2021- 41127 - MUT
Číslo z vestníka EU
S157 / 415641-2021-SK
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
980 000,00 EUR
Hlavný CPV
03121200-7 - Rezané kvety
Doplňujúci CPV
39293200-4 - Umelé kvety
44812400-9 - Dekoračné potreby
03121000-5 - Záhradnícke produkty
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Premetom DNS je dodávka živých kvetov, umelých kvetov a dekoračných materiálov na obdobie 48 mesiacov.
Požiadavky:
1. Kvalita živých kvetov A1 – bez poškodenia , čerstvé,
2. Kvalita umelých kvetov - požadujeme čo najvyššiu kvalitu kvetov, pokiaľ je to možné, čo najviac ekologické.
3. Maximálny denný objem dodávok - do 3000 € bez DPH,
4. Preprava - živé kvety musia byť prepravované v chladiacom aute, uskladnené tak, aby sa počas prepravy nemohli poškodiť, kvety ktoré to vyžadujú musia byť umiestnené v nádobe s vodou, dodávateľ by mal mať označenie Fair Trade,

Časti predmetu obstarávania ( pre potreby DNS kategórie predmetu obstarávania):

1. Živé rezané kvety v kvalite A1 PHZ 450 000,00 € bez DPH korigendum 4.6.2024 na PHZ 750 000,00 € bez DPH
2. Živé rezané kvety v kvalite A1 dopestované na Slovensku PHZ 40 000,00 € bez DPH
3. Živé dekorácie a črepníkové kvety PHZ 25 000,00 € bez DPH korigendum 4.6.2024 na PHZ 90 000,00 € bez DPH
4. Umelé kvety a dekorácie PHZ 100 000,00 € bez DPH

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia jednotlivých zložiek predmetu obstarávania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa dodania živých kvetov, umelých kvetov a dekoračného materiálu bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek umožniť účasť aj menším poskytovateľom služieb a preto odporúča aj menším poskytovateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle časti B. týchto podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky.

Poznámka

Verejný obstarávateľ bude v pravidelných asi 6 mesačných cykloch vyhlasovať zákazky na dodanie základného sortimentu živých, umelých kvetov a dekoračných potrieb. V nepravidelných intervaloch, podľa aktuálnej potreby bude vyhlasovať zákazky na dodanie špeciálnych živých kvetov, napríklad dopestovaných na území SR, dopestovaných v sociálnych podnikoch, prípadne dopestovaných v špeciálnych ekologicky šetrných podmienkach.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
20.09.2021 11:00:00
Plánované otváranie žiadostí
20.09.2021 11:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
15.08.2025 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1. Živé rezané kvety v kvalite A1

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
03121200-7 - Rezané kvety
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

2. Živé rezané kvety v kvalite A1 dopestované na Slovensku

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
03121200-7 - Rezané kvety

3. Živé dekorácie a črepníkové kvety

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
03121000-5 - Záhradnícke produkty
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

4. Umelé kvety a dekorácie

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
39293200-4 - Umelé kvety
Doplňujúci CPV
44812400-9 - Dekoračné potreby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Zákazky