Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 20:15

Karta obstarávania #2021-49
Diskontinuálne oprávnené meranie emisií a úplná a periodická kontrola AMS.

Informácie

ID zákazky
14062
Názov predmetu
Diskontinuálne oprávnené meranie emisií a úplná a periodická kontrola AMS.
Číslo spisu
2021-49
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
90731400-4 - Služby na monitorovanie alebo meranie znečistenia ovzdušia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonanie periodických diskontinuálnych oprávnených meraní emisií
PCDD/PCDF, ťažkých kovov a HF a vykonanie integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky
automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín
spaľovacích zariadení kotlov K1 a K2 a záložného merania zo spaľovne odpadov (ďalej len
„periodických kontrol AMS“) v prevádzke objednávateľa podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v
znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality
ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška č. 411/2012 Z. z.“) a
integrovaného povolenia objednávateľa č. 564/OIPK/04-Va/720080103 a následných jeho zmien.


Podrobný rozsah predmetu zákazky v zmysle Prílohy č. 1 Technická špecifikácia a Prílohy č. 2
Návrh na plnenie kritéria.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2021 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty