Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2021 15:40

Karta obstarávania #09213/2021/ODDVOI
Inertný posypový materiál

Informácie

ID zákazky
14124
Názov predmetu
Inertný posypový materiál
Číslo spisu
09213/2021/ODDVOI
Číslo z vestníka VO
208/2021 pod číslom 42790 - WYT dňa 9.9.2021
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
77 440,00 EUR
Hlavný CPV
14212430-3 - Kamenná drvina
Doplňujúci CPV
44113910-7 - Materiály na zimnú údržbu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a to inertného posypového materiálu, drveného kameniva frakcie 4/8 mm a frakcie 0/4 mm určeného na realizáciu posypu vozoviek počas trvania zimnej údržby ciest v sezóne 2021/2022. Predmet zákazky zahŕňa dovoz a vyloženie na miesta určenia, ktorými sú strediská verejného obstarávateľa teda skládky inertného posypového materiálu v predpokladanom množstve bližšie definovanom v prílohách č. 3 a č. 4 týchto súťažných podkladov (ďalej aj „SP“) - Špecifikácia.

Predmet zákazky musí v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívne parametre v zmysle Katalógových listov kameniva (doplnok k platným TKP 1/2012 a platných STN EN 933-1, STN EN 933-3, STN EN 933-5, STN EN 1097-2 a STN EN 1097-6, čo uchádzač preukáže predložením Certifikátu zhody systému riadenia výroby a Protokolmi o skúške vydaných autorizovanou alebo notifikovanou osobou v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa ruší smernica Rady 89/106/EHS a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzťahujúcich sa na predmet zákazky.

Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je súčasťou Kúpnych zmlúv (Prílohy č. 1a č. 2 týchto SP) a v rozsahu uvedenom v Špecifikáciách podľa jednotlivých častí predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku (Prílohy č. 3 a č. 4 SP). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v prílohách SP.

Predmet zákazky je rozdelený na samostatné časti:

- Časť predmetu zákazky č. 1 – Oblasť SEVER1,
- Časť predmetu zákazky č. 2 – Oblasť SEVER3.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.09.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Fekiačová
jana.fekiacova@bbsk.sk
+421 484325722
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty

Oblasť SEVER1

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
36 300,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
14212430-3 - Kamenná drvina
Doplňujúci CPV
44113910-7 - Materiály na zimnú údržbu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Oblasť SEVER3

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
41 140,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
14212430-3 - Kamenná drvina
Doplňujúci CPV
44113910-7 - Materiály na zimnú údržbu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy