Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.06.2022 04:34

Karta obstarávania #8669
"Výber dodávateľa na zabezpečenie pohrebných služieb"

Informácie

ID zákazky
14946
Názov predmetu
"Výber dodávateľa na zabezpečenie pohrebných služieb"
Číslo spisu
8669
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
27 500,00 EUR
Hlavný CPV
98371000-4 - Pohrebné služby
Doplňujúci CPV
98371120-1 - Kremačné služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať nasledovné pohrebné služby pre Objednávateľa:

a) prevoz zosnulého do krematória/na cintorín vrátane uloženia zosnulého do transportnej rakvy, resp. patologického vaku,
b) prenášanie zosnulého (vrátane úkonov súvisiacich s pochovaním do zeme),
c) uloženie zosnulého v chladiacom zariadení do doby kremácie/pochovania do zeme,
d) rakvu sociálnu vrátane úpravy zosnulého a uloženia zosnulého do rakvy,
(písm. a) až d) ďalej spolu len ako „pohrebné služby“).

2. Poskytovateľ sa okrem pohrebných služieb zaväzuje zároveň poskytovať služby krematória, alebo zabezpečiť poskytovanie služieb krematória prostredníctvom svojho zmluvného partnera (subdodávateľa) v nasledovnom rozsahu:

a) kremáciu bez obradu zahŕňajúcu spopolnenie, úpravu popola, základnú urnu s označením,
b) uskladnenie urny po dobu max. 12 mesiacov odo dňa spopolnenia vrátane následného uloženia popolu do spoločného hrobu na pohrebisku podľa § 11 ods. 3 písm. k) zákona o pohrebníctve,
(písm. a) a b) ďalej spolu len ako „služby krematória“).

3. Poskytovateľ sa okrem pohrebných služieb zároveň zaväzuje poskytovať služby pohrebiska, alebo zabezpečiť poskytovanie služieb pohrebiska prostredníctvom svojho zmluvného partnera (subdodávateľa) v nasledovnom rozsahu:

a) vykopanie a zasypanie hrobu vrátane označenia hrobu (drevený kríž s nápisom),
b) nájom hrobového miesta vrátane služieb spojených s nájmom hrobového miesta na 10 rokov,
(písm. a) a b) ďalej spolu len ako „služby pohrebiska“).

4. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby podľa tohto článku Zmluvy uhradiť Poskytovateľovi odmenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.10.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.10.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Céreová
katarina.cereova@petrzalka.sk
+421 947487183

Dokumenty