Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 00:02

Karta obstarávania #MAGS OVO 56188/2021
Revitalizácia parku Motýlia lúka

Informácie

ID zákazky
15074
Názov predmetu
Revitalizácia parku Motýlia lúka
Číslo spisu
MAGS OVO 56188/2021
Číslo z vestníka VO
51548 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
107 500,00 EUR
Hlavný CPV
45112711-2 - Terénne úpravy parkov
Doplňujúci CPV
45112300-8 - Vyplňovanie a rekultivačné práce
45236250-7 - Stavebné práce na stavbe plôch pre parky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného priestranstva Motýlia lúka - Pri Kríži (mestská časť Dúbravka), vrátane spevnených plôch, výsadby novej zelene, závlahového systému a mobiliáru.
Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Opakované zadanie zákazky

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.11.2021 11:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Sabová
eva.sabova@bratislava.sk
+421 259356272

Dokumenty